Ηλεκτρικό ρεύμα από βιομάζα

Ηλεκτρικό ρεύμα από βιομάζα
Σύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής ρεύματος από βιομάζα

Η παραγωγή ενέργειας από βιομάζα συνεχώς κερδίζει το ενδιαφέρον όλο και περισσότερων επιχειρηματιών αλλά και ιδιωτών αφού φαίνεται να προσφέρει μια σειρά από οικονομικά και περιβαλλοντολογικά οφέλη. Στο παρόν άρθρο θέλουμε να δώσουμε μια σφαιρική εικόνα της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από βιομάζα και να λύσουμε όσες περισσότερες απορίες σας μπορούμε σχετικά με τη βιοενέργεια.

Ας ξεκινήσουμε με τον ορισμό της βιομάζας και τι αυτός περιλαμβάνει. Με τον όρο βιομάζα ορίζεται οποιαδήποτε ύλη έχει οργανική προέλευση, δηλαδή οποιοδήποτε υλικό προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από τον φυτικό κόσμο. Στον όρο λοιπόν της βιομάζας μπορούμε να συμπεριλάβουμε φυτά από δάση, καλλιέργειες αλλά και από ενεργειακές καλλιέργειες (φυτά τα οποία καλλιεργούνται ειδικά για την παραγωγή βιομάζας που έχει ως σκοπό την παραγωγή ενέργειας). Επιπλέον περιλαμβάνει τα κατάλοιπα φυτικής, ζωικής, δασικής και αλιευτικής παραγωγής καθώς και τα υποπροϊόντα από την μεταποίηση των υλικών αυτών και τέλος τα βιολογικά αστικά λύματα και σκουπίδια. Βλέπουμε λοιπόν πως η βιομάζα αποτελεί μια σημαντική, φιλική προς το περιβάλλον και ανεξάντλητη πηγή ενέργειας η οποία μπορεί να συμβάλει στην ενεργειακή επάρκεια και να αντικαταστήσει τα αποθέματα ορυκτών καυσίμων. Ανήκει φυσικά στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Αντίστοιχα η βιοενέργεια είναι η Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας η οποία παράγεται από την αξιοποίηση υλικών βιολογικής προέλευσης.

Στην Ελλάδα όλο και περισσότερες εταιρείες προσανατολίζονται στην παραγωγή πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ!

Βρες την πιο συμφέρουσα λύση για φθηνό πράσινο ρεύμα!

Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα

Όπως είναι φυσικό η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από βιομάζα έχει τα υπέρ και τα κατά της. Στα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία θα πρέπει σίγουρα να προσμετρηθεί το τεράστιο όφελος που υπάρχει για το περιβάλλον και τα οικοσυστήματα το οποίο δεν μπορεί να υπολογιστή με οικονομικά μεγέθη.

Πλεονεκτήματα

 • Μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενες μορφές καυσίμων από τρίτες χώρες και εξοικονόμηση του συναλλάγματος.
 • Αποτροπή του φαινομένου του θερμοκηπίου, μιας και η βιομάζα δεν συνεισφέρει στην αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) το οποίο παράγεται από την καύση των ορυκτών καυσίμων – μειωμένο αποτύπωμα CO2.
 • Μείωση της επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας με διοξείδιο του θείου (SO2) το οποίο παράγεται κατά την καύση ορυκτών καυσίμων και συντελεί στο φαινόμενο της όξινης βροχής.
 • Επιπλέον εξασφαλίζει θέσεις εργασίας και συγκρατεί τους αγροτικούς πληθυσμούς στις γεωργικές περιοχές της χώρας συμβάλλοντας έτσι στην περιφερειακή ανάπτυξη.
 • Εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία η οποία αναφέρεται στη διάθεση των γεωργικών αποβλήτων.
 • Λήψη πράσινου πιστοποιητικού.
 • Εύκολη διαδικασία ανανέωσης της Άδειας Λειτουργίας.

Μειονεκτήματα

 • Δυσκολία στη συλλογή, αποθήκευση, μεταφορά και μεταποίηση σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα.
 • Μεγάλος όγκος και μεγάλη περιεκτικότητα σε υγρασία ανά μονάδα παραγόμενης ενέργειας.
 • Εποχικότητα και διασπορά της παραγωγής
 • Αυξημένο κόστος εγκαταστάσεων και εξοπλισμού σε σχέση με τις συμβατικές πηγές ενέργειας.

Λόγω των παραπάνω μειονεκτημάτων το κόστος για την παραγωγή ενέργειας από τη βιομάζα είναι αρκετά υψηλό σε σχέση με το πετρέλαιο. Όμως καθώς η τεχνολογία αξιοποίησης της βιομάζας βελτιώνεται η οικονομική απόδοση παρουσιάζει πλέον και οικονομικά οφέλη.

Οργανικά απόβλητα για βιομάζα
Αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων για παραγωγή βιοενέργειας

Δικαιολογητικά για μονάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από βιομάζα

Για να ξεκινήσουμε να λειτουργούμε μία μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας η οποία θα έχει ως βάση τη βιομάζα είναι απαραίτητη η αδειοδότησή της. Η αδειοδοτική διαδικασία είναι αυτή που ισχύει για όλες τις ΑΠΕ και ορίζεται από τον Ν.3851/2010. Ας δούμε λίγο τα απαραίτητα δικαιολογητικά ώστε να ξεκινήσει η λειτουργία της μονάδας. Ο χρόνος που χρειάζεται για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ανέρχεται σε μερικούς μήνες ανάλογα με την περιοχή. Αρχικά είναι απαραίτητη η χρήση γης να επιτρέπει την εγκατάσταση της μονάδας παραγωγής ρεύματος από βιομάζα κάτι το οποίο αποδεικνύεται με τη βεβαίωση της οικίας Πολεοδομίας.

Εκτός από αυτό θα χρειαστούμε και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Τοπογραφικό από πινακίδα 1:5000 της ΓΥΣ και τοπογραφικό με τη θέση εγκατάστασης του σταθμού, με πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή διπλωματούχου μηχανικού κατάλληλης ειδικότητας (τοπογράφου ή πολιτικού μηχανικού) επί ενός εκάστου, επί των οποίων θα αναγράφονται οι συντεταγμένες του σταθμού κατά ΕΓΣΑ ’87 (κορυφές πολυγώνου).
 2. Νομιμοποιητικά στοιχεία του αιτούντος.
  α) για νομικά πρόσωπα, το ΦΕΚ δημοσίευσης της σύστασης & ΦΕΚ εκπροσώπησης της εταιρείας (για ΑΕ ή ΕΠΕ) ή επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού, όπως καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου (για ΟΕ ή ΕΕ) και βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
  β) για φυσικά πρόσωπα, Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ. αιτούντος.
 3. Τίτλος κυριότητας ή νόμιμης κατοχής του χώρου εγκατάστασης.
  α) για εγκατάσταση του σταθμού σε ιδιόκτητο χώρο από τον κύριο του χώρου αυτού:
  – ο τίτλος κυριότητας (αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης αγοράς οικοπέδου και του πιστοποιητικού μεταγραφής της στο υποθηκοφυλακείο). Γίνονται δεκτά και προσύμφωνα αγοράς.
  β) για εγκατάσταση του σταθμού σε ιδιόκτητο χώρο από τρίτο, πλην του ιδιοκτήτη:
  – ο τίτλος νόμιμης κατοχής (αντίγραφο του σφραγισμένου από τη Δ.Ο.Υ. ιδιωτικού συμφωνητικού μακροχρόνιας μίσθωσης). Εναλλακτικά γίνονται δεκτά αντίγραφα της συμβολαιογραφικής πράξης μίσθωσης και του πιστοποιητικού μεταγραφής της στο υποθηκοφυλακείο. Γίνονται δεκτά και προσύμφωνα μίσθωσης.
  – αντίγραφο του τίτλου κυριότητας του εκμισθωτή.
  γ) για σταθμούς που εγκαθίστανται σε δημόσιες δασικές εκτάσεις:
  – αντίγραφο της αίτησης που κατατέθηκε στην αρμόδια υπηρεσία για έκδοση έγκρισης επέμβασης.
  δ) για σταθμούς που εγκαθίστανται σε δημοτικές εκτάσεις:
  – αντίγραφο της αίτησης που κατατέθηκε στον αρμόδιο φορέα για έκδοση παραχωρητήριου

Χρόνος απασχόλησης σε μια μονάδα παραγωγής ρεύματος από βιομάζα

Ένα ερώτημα που απασχολεί πολλούς είναι ο χρόνος αλλά και το προσωπικό που χρειάζεται για να λειτουργήσει αποδοτικά μια μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα. Σήμερα με την αλματώδη εξέλιξη της τεχνολογίας υπάρχουν πλήρως αυτοματοποιημένες τεχνολογίες χάρη στις οποίες η μονάδα παραγωγής λειτουργεί αυτόματα απαιτώντας λίγο χρόνο από εσάς καθώς και σχεδόν μηδαμινό προσωπικό. Στις μονάδες αυτές μπορείτε να παρακολουθήσετε σε πραγματικό χρόνο τα δεδομένα μέσα από τον υπολογιστή ή ακόμα και από το κινητό σας ενώ ταυτόχρονα μπορείτε να βλέπετε το ιστορικό.

Χάρη σε αυτές τις τεχνολογικές εξελίξεις χρειάζεται να αφιερώνετε ελάχιστο χρόνο στη μονάδα παραγωγής ενέργειας από βιομάζα. Η πλήρης αυτοματοποίηση επιτρέπει τη άψογη λειτουργία της μονάδας όλο το 24ωρο χωρίς να απαιτείται εκεί η παρουσία σας. Μετά από κατάλληλη εκπαίδευση στην οποία θα μάθετε τον χειρισμό και την παρακολούθηση των δεδομένων της βιοενέργειας θα μπορείτε πολύ απλά να ελέγχεται όλες τις απαραίτητες διεργασίες εύκολα και γρήγορα για να έχετε οικονομική παραγωγή ρεύματος!

Τα βιολογικά λύματα και τα οργανικά σκουπίδια μπορούν πλέον να παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα! Η νέα εποχή για την εκμετάλλευση βιομάζας έχει ξεκινήσει...

Search

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!