Ρυθμιζόμενες χρεώσεις στο φυσικό αέριο

Ρυθμιζόμενες χρεώσεις λογαριασμού φυσικού αερίου
Ενημερώσου για τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις στον λογαριασμό φυσικού αερίου

Το φυσικό αέριο κερδίζει ολοένα και περισσότερους καταναλωτές οι οποίοι αναζητούν οικονομικούς τρόπους θέρμανσης το χειμώνα αλλά και τρόπους να μειώσουν τους λογαριασμούς τους. Πλέον υπάρχουν πολλές εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της προμήθειας φυσικού αερίου σε μεγάλες πόλεις και ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος με αποτέλεσμα να υπάρχει πληθώρα προσφορών. Όμως πριν επιλέξουμε τον προμηθευτή μας καλό είναι να κοιτάξουμε τα επιμέρους σκέλη ενός λογαριασμού φυσικού αερίου.

Ο κάθε λογαριασμός φυσικού αερίου αποτελείται από διάφορα σκέλη και ένα από αυτά είναι οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις. Εμείς στο παρόν άρθρο θα σας δώσουμε τα φώτα μας όσον αφορά τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις οι οποίες πληρώνονται από όλους τους καταναλωτές ανεξάρτητα από τον πάροχο φυσικού αερίου που έχουν επιλέξει.

Βρες τον Πάροχο που Σε συμφέρει

Αρχικά θα πρέπει να μάθουμε τι ακριβώς είναι οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις και ποιοι είναι αυτοί που επιβαρύνονται με αυτές και γιατί. Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις αφορούν τις χρεώσεις με τις οποίες με τις οποίες επιβαρύνονται όλοι οι καταναλωτές, ανάλογα με την κατηγορία τιμολογίου την οποία έχουν επιλέξει, για να κάνουν χρήση των υποδομών φυσικού αερίου. Να χρησιμοποιούν δηλαδή το ελληνικό σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου και το ελληνικό δίκτυο διανομής φυσικού αερίου.

Ας δούμε λοιπόν αναλυτικά τις διάφορες κατηγορίες που απαρτίζουν τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις φυσικού αερίου:

Υπολογισμός για τη χρήση του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς

Η χρέωση αυτή έχει να κάνει με τη διακίνηση του φυσικού αερίου στα δίκτυα υψηλής πίεσης και εισπράττεται από τους παρόχους φυσικού αερίου όπως ορίζει η νομοθεσία για να αποδοθεί στο Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) για τη χρήση των δικτύων μεταφοράς. Αφορά τις χρεώσεις που καθορίζονται από τους Συντελεστές Χρέωσης Χρήσης του Εθνικού Συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου και από τις συμβάσεις δέσμευσης που έχει συνάψει ο Προμηθευτής με τον ΔΕΣΦΑ. Για τον υπολογισμό του χρησιμοποιείται ο παρακάτω τύπος:

Συντελεστής Χρέωσης Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας (€/MWh/Ημέρα/Έτος) +Συντελεστής Χρέωσης Μεταφερόμενης Ποσότητας Φυσικού Αερίου (€/MWh),

όπου:
Συντελεστής Χρέωσης Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας: Χρέωση αναλογική της Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης ή Παραλαβής που δεσμεύει Χρήστης Μεταφοράς σε Σημείο Εισόδου ή Εξόδου, αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ και της Σύμβασης Μεταφοράς που έχει συνάψει με τον Διαχειριστή.

Συντελεστής Χρέωσης Μεταφερόμενης Ποσότητας Φυσικού Αερίου: Χρέωση αναλογική της Ποσότητας Φυσικού Αερίου που παραδίδεται από Χρήστη Μεταφοράς σε Σημείο Εισόδου ή παραλαμβάνεται από αυτόν σε Σημείο Εξόδου του Συστήματος Μεταφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ και της Σύμβασης Μεταφοράς που έχει συνάψει με τον Διαχειριστή.

Χρεώσεις Μεταφοράς Φυσικού Αερίου

Οι συγκεκριμένες χρεώσεις αφορούν όλες αυτές που έχουν να κάνουν με τη διακίνηση φυσικού αερίου στα δίκτυα μέσης και χαμηλής πίεσης. Οι χρεώσεις αυτές, σύμφωνα με τη νομοθεσία, εισπράττονται από τον προμηθευτή φυσικού αερίου και αποδίδονται στον ΔΕΣΦΑ για τη χρήση των δικτύων μεταφοράς. Αφορά σε χρεώσεις που καθορίζονται από τους συντελεστές χρέωσης χρήσης του Εθνικού Συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου.

Υπολογισμός για τη χρήση του Ελληνικού Δικτύου Διανομής

Η χρέωση αυτή αφορά στη διακίνηση του φυσικού αερίου στα δίκτυα χαμηλής και μέσης πίεσης και εισπράττεται από τον εκάστοτε πάροχο φυσικού αερίου και αποδίδεται, βάση της νομοθεσίας, στους Διαχειριστές των Δικτύων Διανομής για τη χρήση των Δικτύων Διανομής. Οι χρεώσεις αυτές περιλαμβάνουν Χρέωση Ενέργειας (υπολογίζεται επί της ποσότητας κατανάλωσης) και Χρέωση Δυναμικότητας (υπολογίζεται επί της δυναμικότητας του εγκατεστημένου στο σημείο παράδοσης μετρητή και της περιόδου κατανάλωσης) σύμφωνα με τις αποφάσεις της ΡΑΕ. Οι τιμές καθορίζονται από τις Εταιρείες Διανομής Αερίου της κάθε περιοχής. Για τον υπολογισμό της χρησιμοποιούμε τον παρακάτω τύπο:

Συντελεστής Χρέωσης Δυναμικότητας (€/MWh/h) + Συντελεστής Χρέωσης Ενέργειας (€/MWh),

όπου:
Συντελεστής Χρέωσης Δυναμικότητας: Πάγια Χρέωση (Χρέωση Δυναμικότητας, υπολογιζόμενη επί της δυναμικότητας του εγκατεστημένου στο Σημείο Παράδοσης μετρητή και της περιόδου κατανάλωσης) για τη χρήση του Δικτύου Διανομής.

Συντελεστής Χρέωσης Ενέργειας: Αναλογική χρέωση (υπολογιζόμενη επί της ποσότητας κατανάλωσης) για τη χρήση του Δικτύου Διανομής.

Χρεώσεις Διανομής

Η χρέωση διανομής έχει να κάνει με τη διακίνηση του φυσικού αερίου στα δίκτυα χαμηλής πίεσης και εισπράττεται από τον προμηθευτή φυσικού αερίου και αποδίδεται στους διαχειριστές των δικτύων διανομής για τη χρήση των δικτύων διανομής. Οι χρεώσεις περιλαμβάνουν τη Χρέωση Ενέργειας και τη Χρέωση Δυναμικότητας ενώ οι τιμές προέρχονται από τις αντίστοιχες ΕΔΑ της κάθε περιοχής.

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις φυσικού αερίου είναι ανεξάρτητες από τον πάροχο που σας προμηθεύει φυσικό αέριο ενώ καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος στο λογαριασμό σας!

Search

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!