Τι είναι οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις

Κοιτώντας έναν λογαριασμό ρεύματος της ΔΕΗ ή άλλης εταιρείας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας το μάτι σίγουρα θα πέσει πάνω στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις οι οποίες αποτελούν και ένα μεγάλο μέρος του λογαριασμού. Τι είναι όμως αυτές οι χρεώσεις που όλοι οι πολίτες καλούνται να πληρώσουν; Ας δούμε λίγο αναλυτικά τι ακριβώς είναι οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις και γιατί τις πληρώνουμε.

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις περιλαμβάνουν τη χρέωση για τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το σημείο του ακινήτου μας, η οποία εισπράττεται από τον διαχειριστή του δικτύου και αποδίδεται στον διαχειριστή του συστήματος με σκοπό η χρήση τους να είναι για τη συντήρηση, την επέκταση και τη σωστή λειτουργία του δικτύου διανομής και του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος.

Οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν πως οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις είναι νόμιμες και προκύπτουν από τη νομοθεσία καθώς και τις αποφάσεις της ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας) καθώς και Υπουργικές Αποφάσεις. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αναφερθούν οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις ως παράνομο κόστος αν και πολλοί καταναλωτές θεωρούν πως άδικα πληρώνουν. Εν τούτοις αρκετοί φορείς έχουν καταγγείλει  χαρακτηρίσει υπέρογκες και άδικες τις Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις!

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ - Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις είναι ίδιες για κάθε πάροχο ρεύματος. Οπότε δεν επηρεάζουν στην επιλογή παρόχου που εξαρτάται από άλλα κριτήρια!

Θέλω Πάροχο με Χαμηλότερες Χρεώσεις!

Ποιες είναι οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες και το ποσό τους εξαρτάται από την ισχύ και την κατανάλωση που έχει σε ηλεκτρική ενέργεια η κάθε εγκατάσταση. Έτσι διακρίνονται:

Στη χρήση του Ελληνικού Δικτύου Μεταφοράς

Χρεώσεις που έχουν να κάνουν με τη χρήση του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς και του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικού ρεύματος και κατανέμονται στους καταναλωτές. Τα έσοδα αποδίδονται στους διαχειριστές του δικτύου και του συστήματος με σκοπό την συντήρηση και την επέκτασή του.

Υπεύθυνος για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την επέκταση του Συστήματος μεταφοράς ώστε η χώρα να εφοδιάζεται με ηλεκτρικό ρεύμα είναι ο ΑΔΜΗΕ.

Αναλυτικότερα οι χρεώσεις του Συστήματος Μεταφοράς καλύπτουν τις δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του Δικτύου Μεταφοράς το οποίο μεταφέρει την ηλεκτρική ενέργεια σε Υψηλή Τάση μέσω των πυλώνων από τα εργοστάσια παραγωγής στους Υποσταθμούς των αστικών περιοχών, έτσι ώστε στη συνέχεια μέσω του Δικτύου Διανομής υπό μέση και χαμηλή τάση να φθάσει η ενέργεια στους τελικούς καταναλωτές της χώρας.

Η χρέωση αυτή υπολογίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο:

[kVA x Ημέρες /365 x ΜΠΧ(€kVA&έτος)] + [kWh x ΜΜΧ(€/kWh)]
όπου,
ΜΠΧ: Μοναδιαία Πάγια Χρέωση
ΜΜΧ: Μοναδιαία Μεταβλητή Χρέωση
kWh: Κιλοβατώρες που έχουν καταναλωθεί
kVA: Συμφωνημένη Ισχύς: είναι η ανώτερη ισχύς που έχει συμφωνηθεί και δικαιούται να απορροφά ο καταναλωτής από το Δίκτυο της ΔΕΗ και αναγράφεται στο Συμβόλαιο Προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος

Στη χρήση του ελληνικού Συστήματος Διανομής

Με τις χρεώσεις αυτές καλύπτονται όλες οι δαπάνες για τη λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του Δικτύου Διανομής μέσης και χαμηλής τάσης. Διακρίνονται σε πάγια χρέωση, που έχει να κάνει από το ύψος της ισχύος της παροχής που έχει συμφωνηθεί, και σε μεταβλητή χρέωση που έχει να κάνει με το ύψος της κατανάλωσης. Τις χρεώσεις αυτές δεν τις πληρώνουν οι Πελάτες που εντάσσονται σε αγροτικά τιμολόγια, οι νυχτερινές καταναλώσεις των Πελατών που εντάσσονται στα τιμολόγια Γ1Ν, Γ23 και Γ23Β.

Υπεύθυνος για τη λειτουργία, συντήρηση και επέκταση του δικτύου διανομής είναι ο ΔΕΔΔΗΕ. Σκοπός του είναι η ομαλή και χωρίς προβλήματα των ακινήτων.

Για τον υπολογισμό της χρέωσης αυτής χρησιμοποιούμε τον παρακάτω τύπο:

[kVA x Ημέρες /365 x ΜΠΧ(€kVA&έτος)]+ kWh x ΜΜΧ(€/kWh)/συνφ
όπου,
ΜΠΧ: Μοναδιαία Πάγια Χρέωση
ΜΜΧ: Μοναδιαία Μεταβλητή Χρέωση
kWh: Κιλοβατώρες που έχουν καταναλωθεί
kVA: Συμφωνημένη Ισχύς : είναι η ανώτερη ισχύς που έχει συμφωνηθεί και δικαιούται να απορροφά ο πελάτης από το Δίκτυο της ΔΕΗ και αναγράφεται στο Συμβόλαιο Προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος
συνφ: Συντελεστής ισχύος : υπολογίζεται σε ορισμένες κατηγορίες πελατών με μεγάλη Συμφωνημένη Ισχύ και υπολογίζεται από τις καταναλώσεις ενεργού και αέργου ενέργειας. Για τους υπόλοιπους πελάτες ο συντελεστής ισχύος λαμβάνεται ίσος με τη μονάδα (συνφ=1)

Η χρέωση για τη Χρήση των Δικτύων Μεταφοράς και Διανομής, προκύπτει σύμφωνα με Αποφάσεις της ΡΑΕ για κάθε ημερολογιακό έτος.

Στην κατηγορία Λοιπές Χρεώσεις

Εδώ περιλαμβάνονται όλες οι χρεώσεις που επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία και στόχο έχουν την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

Ο υπολογισμός στις λοιπές χρεώσεις γίνεται με βάση τον παρακάτω τύπο:
kWh x Μοναδιαία Χρέωση (€/kWh)

Τέτοιες χρεώσεις είναι οι παρακάτω:

Ειδικός φόρος κατανάλωσης: είναι ένας φόρος ο οποίος υπάρχει σε διάφορα αγαθά μεταξύ των οποίων βρίσκεται και η ηλεκτρική ενέργεια. Ο φόρος αυτός υπάρχει μόνο στον εκκαθαριστικό λογαριασμό και οι προμηθευτές ρεύματος τον αποδίδουν στο κράτος.

Ειδικό τέλος κατανάλωσης 5‰ ή ΔΕΤΕ: είναι ένας φόρος με ανταποδοτικό χαρακτήρα και τον οποίο καταβάλλουν όσοι συναλλάσσονται με τελωνεία και χρεώνεται μόνο στον εκκαθαριστικό λογαριασμό. Το ΔΕΤΕ αποδίδεται στο κράτος από του παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας.

ΕΡΤ: σύμφωνα με τη νομοθεσία όλες οι χρεώσεις υπέρ της ΕΡΤ εισπράττονται από τους παρόχους ρεύματος και το τέλος αυτό ανέρχεται στα 3 ευρώ το μήνα ανά παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.

Δημοτικοί Φόροι (ΔΦ) – Δημοτικά Τέλη (ΔΤ) – Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ): ο υπολογισμός των φόρων αυτών γίνεται με βάση τα τετραγωνικά του ακινήτου και καθορίζεται με την απόφαση του Διοικητικού

Συμβουλίου του κάθε Δήμου και αποδίδονται σε αυτόν.

Στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)

Με τον όρο ΥΚΩ χαρακτηρίζονται οι παρακάτω υπηρεσίες:

  • παροχή ηλεκτρικού ρεύματος με ειδικό τιμολόγιο στους πολύτεκνους καταναλωτές, όπως αυτοί προσδιορίζονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας
  • παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές των μη διασυνδεδεμένων νησιών, με τιμολογήσεις ίδιες ανά κατηγορία καταναλωτών με αυτές της ηπειρωτικής χώρας
  • παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με ειδικό “Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο” (Κ.Ο.Τ.) σε ευπαθείς καταναλωτές, όπως αυτοί προσδιορίζονται βάσει σχετικής Υπουργικής Απόφασης
  • προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας με ειδικό «Τιμολόγιο Υπηρεσιών Αλληλεγγύης» (Τ.Υ.Α.) σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου προνοιακού χαρακτήρα, όπως εκκλησιαστικά-φιλανθρωπικά ιδρύματα, φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας κ.ά.

Οι συγκεκριμένες ρυθμιζόμενες χρεώσεις εισπράττονται από τους Προμηθευτές, ώστε να παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια στις παραπάνω περιπτώσεις.

Από τις χρεώσεις αυτές απαλλάσσονται για το σύνολο των ημερήσιων καταναλώσεών τους οι δικαιούχοι των τιμολογίων Πολυτέκνων και Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (Κ.Ο.Τ.), καθώς και το τμήμα τετραμηνιαίας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ημέρας έως και 10.000 kWh για τους δικαιούχους Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης.

Ο υπολογισμός των χρεώσεων ΥΚΩ γίνεται σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο:
kWh x Μοναδιαία χρέωση (€/kWh)

Στο Eιδικό Tέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕTΜΕΑΡ)

Χρέωση για το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕTΜΕΑΡ) με το οποίο συνεισφέρουν όλοι οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, μέσω της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές (ΑΠΕ) και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας (ΣΥΘΥΑ). Στην ουσία πρόκειται για ένα ποσό αποζημίωσης προς τις εταιρείες που παράγουν ρεύμα από φωτοβολταϊκά ή ανεμογεννήτριες όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία. Το ειδικό αυτό τέλος που πληρώνουμε στο ΕΤΜΕΑΡ υπολογίζεται βάση του τύπου: kWh x Μοναδιαία χρέωση (€/kWh).

Με βάση τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις ρεύματος κάνε τη σωστή επιλογή!

Θέλω Πάροχο με Χαμηλότερες Χρεώσεις!

Παρατηρώντας τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις σε έναν λογαριασμό ρεύματος ΔΕΗ ή άλλης εταιρείας (Protergia, Elpedison, NRG, Ήρων, Volton, Φυσικό Αέριο, ZeniΘ, Volterra, ΕΛΙΝΟΙΛ, Watt & Volt, ΚΕΝ, Solar Energy, ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ, We Energy, ΒΙΕΝΕΡ, Green, Nova Energy  κλπ.), θα διαπιστώσουμε ότι το ύψος των ρυθμιζόμενων χρεώσεων εξαρτάται από την ισχύ και την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της κάθε εγκατάστασης των καταναλωτών.

Πριν αλλάξεις πάροχο καλό είναι να γνωρίζεις ποιες είναι οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις και πόσο επιβαρύνουν τον λογαριασμό ρεύματος!

Search

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!