Δικαιολογητικά για αλλαγή παρόχου ρεύματος

Δικαιολογητικά έγγραφα για αλλαγή παρόχου ρεύματος
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα για αλλαγή παρόχου ρεύματος

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αλλαγή προμηθευτή είναι η εξόφληση ή ρύθμιση όλων των τυχόν οφειλών προς τον υφιστάμενο πάροχο. Κατόπιν ακολουθεί η κατάθεση των απαραίτητων βεβαιώσεων – δικαιολογητικών. Αυτό ισχύει για την αλλαγή προς κάθε νέο πάροχο ρεύματος: ΕΛΤΑ Ενέργεια, Nova Energy, KEN, Solar Energy, Ζενίθ, Volterra, Φυσικό Αέριο, Protergia, Green, ΔΕΗ, Petrogaz Energy, We Energy, Watt+Volt, Elpedison, NRG, Volton, Ήρων, ΕΛΙΝ.

Πριν αλλάξεις πάροχο μάθε τι χρειάζεσαι!

Βρες ποιος είναι σήμερα ο Φθηνότερος Πάροχος:

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν στο νέο πάροχο είναι τα εξής:

  • Αντίγραφο διαβατηρίου ή δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άδειας παραμονής /άδειας διαμονής.
  • Λογαριασμός ρεύματος του ακινήτου ή οποιοδήποτε έγγραφο (ΔΕΔΔΗΕ) που να εμφανίζει τον αριθμό παροχής του ακινήτου ή Αποδεικτικό σχέσης με το ακίνητο.
  • Ένδειξη του μετρητή (π.χ. φωτογραφία) υποχρεωτικά εφόσον το νούμερο παροχής είναι έως 25KVA.
  • Γνωστοποίηση ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ.
  • Αποδεικτικό πληρωμής ή της ρύθμισης του τελευταίου λογαριασμού ρεύματος.

Η παραπάνω διαδικασία γίνεται και από εξουσιοδοτημένο άτομο, αρκεί να έχει μαζί του:

  • Επικυρωμένη εξουσιοδότηση (πρωτότυπη ή απλή φωτοτυπία) από ΚΕΠ ή την αρμόδια Προϊσταμένη Αρχή (Εκκλησία, Δημόσιο, Πρεσβεία κλπ.) ή Αστυνομική Αρχή.
  • Διαβατήριο ή άδεια παραμονής/διαμονής, Αστυνομική ταυτότητα.

Δικαιολογητικά αλλαγής παρόχου για εταιρείες ή οργανισμούς

Για να προβείτε στην αλλαγή παρόχου ρεύματος για επαγγελματική χρήση, στην περίπτωση δηλαδή εταιρείας ή οργανισμού θα χρειαστούν επιπλέον δικαιολογητικά έγγραφα. Δείτε στην παρακάτω λίστα κάθε πρόσθετο δικαιολογητικό που απαιτείται για να αλλάξετε προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος ανάλογα τον οργανισμό, την επιχείρηση ή τη μορφή εταιρείας:

ΟΕ ή ΕΕ
Βεβαίωση από το αρμόδιο τμήμα εταιρειών Πρωτοδικείου όπου ορίζονται ο/οι εκπρόσωπος/οι, ή αντίγραφο καταστατικού της εταιρείας καταχωρημένου στο ΓΕΜΗ.

ΕΠΕ
Απόσπασμα Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό του εκπροσώπου / διαχειριστή της εταιρείας.

Αντίγραφο τελευταίου ισχύοντος Καταστατικού από την Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ), όπου αναγράφεται το Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Εάν δεν αναγράφεται το ΓΕΜΗ χρειάζεται να προσκομίσετε και σχετική βεβαίωση από την αρμόδια γενική γραμματεία Εμπορίου ή Περιφέρειας.

ΑΕ
Απόσπασμα Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό του εκπροσώπου / διαχειριστή της εταιρίας, σε περίπτωση τροποποίησης νόμιμου εκπροσώπου.

Αντίγραφο τελευταίου ισχύοντος Καταστατικού από την Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ), όπου αναγράφεται το Γενικό Εμπορικό Μητρώο και καθορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας. Εάν δεν αναγράφεται το ΓΕΜΗ ο πελάτης πρέπει να προσκομίσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια γενική γραμματεία Εμπορίου ή Περιφέρειας.

Απόσπασμα Πρακτικών Τελευταίας Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και τον καθορισμό νόμιμου εκπροσώπου εάν δεν ορίζεται ή διαφοροποιείται από το Καταστατικό.

ΙΚΕ
Απόφαση της ΙΚΕ με την οποία θα ορίζεται ο Διαχειριστής της εταιρείας.

Αντίγραφο Καταστατικού καταχωρημένου στο ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο).

ΙΔΡΥΜΑ ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
Αντίγραφο Καταστατικού του Ιδρύματος ή του Οργανισμού.

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αντίγραφο του πιο πρόσφατου πιστοποιητικού από το Υπουργείο Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού, το οποίο να πιστοποιεί το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας καθώς και την εγκατάσταση.

Αντίγραφο τελευταίου ισχύοντος Καταστατικού της εταιρείας από την Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ).

ΠΡΕΣΒΕΙΑ
Πρωτότυπη βεβαίωση του Υπουργείου Εξωτερικών για απαλλαγή από ΦΠΑ, εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις.

Έγγραφο της αρμόδιας Προϊσταμένης Αρχής (Πρέσβης) που θα περιλαμβάνει απλή εξουσιοδότηση για την υπογραφή της Σύμβασης Προμήθειας.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Έγγραφο της αρμόδιας Προϊσταμένης Αρχής που θα περιλαμβάνει εξουσιοδότηση για την υπογραφή της Σύμβασης Προμήθειας.

ΕΚΚΛΗΣΙΑ – ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Έγγραφο της αρμόδιας Προϊσταμένης Αρχής (αρμόδια Μητρόπολης) που θα περιλαμβάνει εξουσιοδότηση για την υπογραφή της Σύμβασης Προμήθειας.

Πριν την αλλαγή παρόχου για επαγγελματική χρήση μάθε τι συμφέρει!

Βρες ποιος είναι σήμερα ο Φθηνότερος Πάροχος:


Μήν ξεχάσετε

  1. Σε περίπτωση ληξιπρόθεσμων οφειλών στην παροχή για την οποία θα υπογράψετε σύμβαση, πιθανόν να ζητηθεί η προσκόμιση αποδεικτικού σχέσης με το ακίνητο, κατά περίπτωση, ή η απόδειξη εξόφλησης.
  2. Με την υπογραφή της νέας σύμβασης, ίσως χρειαστεί να καταβάλλετε και ένα ποσό ως εγγύηση.
  3. Στην περίπτωση που η νέα Σύμβαση θα συναφθεί σε διαφορετικό όνομα θα πρέπει να ενημερωθείτε για την ισχύ της ΥΔΕ (πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου) για την παροχή σας στο www.deddie.gr.
Search

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!