Ερωτήσεις

Απαντήσεις σε ερωτήσεις για το ηλεκτρικό ρεύμα
Ότι χρειάζεται να γνωρίζεις για το ηλεκτρικό ρεύμα!

Αλλαγή Προμηθευτή

Η διαδικασία αλλαγής προμηθευτή ρεύματος είναι πολύ απλή, χωρίς να χρειάζεται να κάνετε καμία αλλαγή στο μετρητή του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να υπογράψετε Σύμβαση Προμήθειας με τον νέο πάροχο προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Δεν υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση για την αλλαγή παρόχου.

Απαιτείται περίπου μια εβδομάδα από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης Προμήθειας και εξαρτάται από τις διαδικασίες του Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ).

Το σπίτι ή, η επιχείρησή σας δεν μένουν ούτε λεπτό χωρίς ρεύμα. Η αλλαγή προμηθευτή είναι μια καθαρά λογιστική πράξη. Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας είναι εγγυημένη από τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).

Προς το παρόν όχι. Υπάρχει ένας μικρός αριθμός νησιών που ανήκει στην κατηγορία των “μη διασυνδεδεμένων νησιών”  και τα οποία οι εναλλακτικοί πάροχοι δεν μπορούν να τα τροφοδοτήσουν με ηλεκτρική ενέργεια. Στη σελίδα Ηλεκτρικό Ρεύμα περιοχών Ελλάδας μπορείτε να βρείτε τα σημεία κάλυψης από το ΠΗΡ.

Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου είναι ο πάροχος ο οποίος υποχρεούται να προμηθεύει πελάτες οι οποίοι δεν εκπροσωπούνται από προμηθευτή, λόγω υπαιτιότητας του τελευταίου. Ο Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου ορίζεται, με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ). Η μετάπτωση στην υπηρεσία τελευταίου καταφυγίου πραγματοποιείται αυτόματα για τον πελάτη.

Βρες τον Φθηνότερο Πάροχο εδώ!

Εγγύηση

Η εγγύηση επιστρέφεται με συμψηφισμό στον τελευταίο λογαριασμό του υφιστάμενου που αναφέρεται ως Τελικός.

Συνήθως το ποσό της εγγύησης αντιστοιχεί με το κόστος κατανάλωσης ρεύματος για διάστημα 45 ημερών και αφορά αποκλειστικά την εξασφάλιση, τυχόν μελλοντικών οφειλών του πελάτη. Η εγγύηση περιλαμβάνεται στον πρώτο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος που θα λάβετε από το νέο πάροχο. Από ορισμένους προμηθευτές παρέχεται η δυνατότητα μερικής ή πλήρης απαλλαγής της εγγύησης υπό προϋποθέσεις, όπως η ενεργοποίηση πάγιας εντολής.

Λογαριασμός και Χρεώσεις

Ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος εκδίδεται κάθε μήνα και ανάλογα με το είδος του λογαριασμού χαρακτηρίζεται ως:

Όταν παύει η ηλεκτροδότηση ή η εκπροσώπηση από τον πάροχο, αποστέλλεται στον καταναλωτή ο ΤΕΛΙΚΟΣ λογαριασμός.

Οι Ανταγωνιστικές χρεώσεις ή χρεώσεις Προμήθειας, καθορίζονται ελεύθερα από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και διαφέρουν ανά Προμηθευτή. Αφορούν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (kWh) και αντανακλούν το κόστος προμήθειας και παραγωγής του εκάστοτε Προμηθευτή για φθηνό ρεύμα.

Στο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος, εκτός από τις ανταγωνιστικές χρεώσεις, περιλαμβάνονται οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, καθώς και οι αναλογούντες φόροι και τέλη που επιβάλλονται σε όλους τους καταναλωτές, ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει.

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις είναι ίδιες για όλους τους καταναλωτές, ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει. Αφορούν τις χρεώσεις που επιβαρύνονται όλοι οι καταναλωτές που κάνουν χρήση των υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας.

Λοιπές ονομάζονται οι χρεώσεις που επιβάλλονται μέσω φορολογίας και αφορούν την ομαλή λειτουργία της Αγοράς. Οι λοιπές χρεώσεις υπολογίζονται με τον τύπο: kWh * Μοναδιαία Χρέωση (€ / kWh).

Δεν υπάρχει σταθερή τιμή της κιλοβατώρας καθώς εξαρτάται από την εταιρεία, το πρόγραμμα που ανήκετε, τη ρήτρα Ο.Τ.Σ. κ.α. Μάθετε περισσότερα στη σελίδα –> Τιμή κιλοβατώρας.

Τα ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται, απαλλάσσονται από την καταβολή δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού. Θα πρέπει όμως να υποβληθεί στον οικείο Δήμο, μαζί με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή νόμιμου εκπροσώπου του, βεβαίωση που εκδίδεται από τα τοπικά γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. περί διακοπής ηλεκτροδότησης του ακινήτου.

ΟΤΣ

Η Οριακή Τιμή του Συστήματος είναι η τιμή στην οποία εκκαθαρίζεται η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Δηλαδή η τιμή που εισπράττουν όλοι οι όσοι εγχέουν ενέργεια στο Σύστημα και πληρώνουν όλοι όσοι ζητούν ενέργεια από το Σύστημα. Η Οριακή Τιμή Συστήματος αποτελεί το μεγαλύτερο μέρους του ανταγωνιστικού κόστους Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Η Οριακή Τιμή Συστήματος υπολογίζεται ανά ώρα. Αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι βγαίνει μέσος όρος για την έκαστη ημέρα και εν συνεχεία μέσος όρος του μήνα.

Είναι αυξήσεις ή μειώσεις των Χρεώσεων Προμήθειας στην περίπτωση πολύ μεγάλης μεταβολής του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας. Η προσαύξηση του άρθρου 8.8 γίνεται μόνο σε εκκαθαριστικούς λογαριασμούς όπου υπάρχει κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

H πληροφορία είναι αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

Καθολική Υπηρεσία

Ο Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας, υποχρεούται να προμηθεύει μικρούς πελάτες σε όλη την ελληνική επικράτεια, εφόσον συντρέχει μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Οι υποψήφιοι πελάτες έχουν αδρανήσει σχετικά με το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής προμηθευτή.
  • Οι υποψήφιοι πελάτες αδυνατούν να βρουν προμηθευτή στην απελευθερωμένη αγορά με βάση τους υφιστάμενους εμπορικούς όρους.

Η Καθολική Υπηρεσία προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος θεσπίστηκε το 2011 με σκοπό την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις με ισχύ παροχής μέχρι 25 kVA που παύουν να εκπροσωπούνται από προμηθευτή ρεύματος.

Η υπαγωγή στον Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας διενεργείται αυτόματα για τον πελάτη εφόσον αδρανεί στην επιλογή παρόχου, δε βρίσκει καμία εταιρία που θα τον ηλεκτροδοτήσει ή έχει λήξει η περίοδος παραμονής του στον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου.

Οι εφαρμοζόμενες Χρεώσεις Προμήθειας Καθολικής Υπηρεσίας υπολογίζονται με βάση το τιμολόγιο Αναφοράς, προσαυξημένο κατά 12% ανά κατηγορία Πελατών.

Την ευθύνη των μετρήσεων για τους μετρητές χαμηλής τάσης την έχει ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ). Για τη μέση τάση υπεύθυνος είναι ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ). Τις μετρήσεις αυτές, τις στέλνουν στους παρόχους οι οποίοι εκτελούν την τιμολόγηση.

Ο αρμόδιος φορέας, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία και συντήρηση του δικτύου είναι ο ΔΕΔΔΗΕ.

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!