ΑΔΜΗΕ – Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΑΔΜΗΕ - Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας – ΑΔΜΗΕ

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ή εν συντομία ΑΔΜΗΕ συστάθηκε το 2011 βάσει του νόμου Ν.4001/2011 και η λειτουργία και οργάνωσή του γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ουσιαστικά ο ΑΔΜΗΕ διαχειρίζεται το σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη, διασύνδεση και τη συντήρησή του διασφαλίζοντας έτσι την ποιότητα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και την αξιοπιστία όλου του δικτύου. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως όλοι οι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος χρησιμοποιούν το δίκτυο του ΑΔΜΗΕ (400kV και 150kV), ο οποίος είναι υπεύθυνος για την αξιόπιστη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς ενέργειας.

Βρες τον Αξιόπιστο Πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας

Σύμφωνα με τη νομοθεσία (Ν.4001/2011) ο ΑΔΜΗΕ είναι ο κύριος διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ). Στόχος του ΑΔΜΗΕ είναι ο έλεγχος, η λειτουργία, η ανάπτυξη αλλά και η συντήρηση του ΕΣΜΗΕ διασφαλίζοντας έτσι τον εφοδιασμό της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια. Ουσιαστικά ο ΑΔΜΗΕ είναι υπεύθυνος ώστε να υπάρχει επάρκεια ηλεκτρικού ρεύματος με τρόπο ασφαλή, αξιόπιστο και αποδοτικό σε ολόκληρη την χώρα. Ως επίσημος φορέας επίσης ανακοινώνει και διασφαλίζει τα Προγράμματα Συντήρησης Διασυνδέσεων. Ταυτόχρονα είναι υπεύθυνος ώστε η λειτουργία της Αγοράς Εξισορρόπησης και του διασυνοριακού εμπορίου να γίνεται με διαφάνεια, ελεύθερο ανταγωνισμό και ισότητα.

Φυσικά για να επιτευχθούν όλα αυτά και για να μπορέσει η Εταιρεία να διαδραματίσει τον ρόλο της έχουν οργανωθεί όλες οι διαδικασίες και έχουν ληφθεί όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία της και να υπάρχει ίση μεταχείριση προς όλους όσους συμμετέχουν στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας αλλά και προς όλους τους Χρήστες του Συστήματος. Επιπλέον εξασφαλίζεται η διαφάνεια και η αρχή της εμπιστευτικότητας όλων των πληροφοριών που διαχειρίζεται ο ΑΔΜΗΕ. Σύμφωνα με τα παραπάνω θα πρέπει ο ΑΔΜΗΕ να είναι εντελώς ανεξάρτητος από κυβερνητικές παρεμβάσεις κάτι το οποίο όλοι ελπίζουν να συμβαίνει.

Η προώθηση του ελεύθερου ανταγωνισμού στην αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα αποτελεί ένας από τους βασικούς σκοπούς του ΑΔΜΗΕ ώστε ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρικό ρεύμα να γίνεται με ισότιμο τρόπο και ασφαλή. Αυτό εξασφαλίζεται από τον τρόπο λειτουργίας της Εταιρείας η οποία, σύμφωνα με το καταστατικό της, διέπεται από τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της αμεροληψίας προσφέροντας ίση πρόσβαση χωρίς διακρίσεις σε όλους τους χρήστες. Τέλος η διαφάνεια εξασφαλίζεται μέσω της εφαρμογής διαδικασιών και την πρόσβαση όλων των φορέων στις απαραίτητες πληροφορίες με σκοπό την ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού. Βέβαια τον τελευταίο καιρό υπάρχουν διάφορες φωνές οι οποίες προβάλλουν μια σειρά από επιχειρήματα υπονοώντας πως υπάρχουν κάποιοι “ευνοούμενοι”.

ΑΔΜΗΕ και πράσινη ηλεκτροδότηση

Ο ΑΔΜΗΕ με σεβασμό προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο επιτυγχάνει τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων με αποδοτικό τρόπο, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη του δικτύου ενέργειας αλλά και της χώρας μας. Με στόχο την πράσινη ηλεκτροδότηση αξιοποιεί όλο και περισσότερο προγράμματα που στοχεύουν προς αυτή.

Από ότι φαίνεται ο ΑΔΜΗΕ ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την προστασία του περιβάλλοντος σχεδιάζοντας τα έργα της με ευαισθησία προς το περιβάλλον. Για το λόγο αυτό μελετάει όλες τις πιθανές επιπτώσεις των έργων στη χλωρίδα και την πανίδα της κάθε περιοχής. Λαμβάνει μέτρα τα οποία περιορίζουν τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει ένα έργο προσαρμόζοντάς το ανάλογα και εξετάζοντας εναλλακτικές λύσεις. Τέλος υλοποιεί έργα αποκατάστασης και προστασίες του φυσικού περιβάλλοντος αφού ολοκληρωθεί το έργο. Βέβαια για όλα αυτά μια σειρά από περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν τις δικές τους ενστάσεις αφού θεωρούν πως πολλές από τις μελέτες είναι απλή αντιγραφή και δεν δείχνουν τα πραγματικά στοιχεία.

Στο Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα θέλουμε να δώσουμε μια σφαιρική και αμερόληπτη εικόνα στους καταναλωτές του τι πραγματικά συμβαίνει στον χώρο της Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα. Στόχος μας είναι η πληροφόρηση των καταναλωτών και μόνο ώστε να προμηθευτούν οικονομικό ρεύμα και να δούνε μείωση στο λογαριασμό τους.

Ο ΑΔΜΗΕ ως επίσημος φορέας στη διασύνδεση και μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας επενδύει διαρκώς στον ασφαλή τρόπο μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος με σεβασμό προς το περιβάλλον!

Search

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!