Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ)

H EBIKEN είναι μια ένωση την οποία έχουν συστήσει οι ελληνικές βιομηχανίες για τις οποίες το ηλεκτρικό ρεύμα ή η ενέργεια γενικότερα αποτελεί μεγάλο κομμάτι του κόστους παραγωγής και επηρεάζει σημαντικά την ανταγωνιστικότητά τους σε διεθνές και εγχώριο επίπεδο. Ένας από τους βασικούς στόχους της Ένωσης Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας είναι η εξασφάλιση ενέργειας σε χαμηλή τιμή έτσι ώστε να αυξηθεί ο ανταγωνισμός που έχει η ελληνική βιομηχανία.

Το νομικό πρόσωπο της ΕΒΙΚΕΝ χαρακτηρίζεται ως Αστική Εταιρεία με Μη Κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Το έτος ίδρυσής της είναι το 2010 και εκπροσωπεί τις βιομηχανίες που χρησιμοποιούν την υψηλή τάση σε ελληνικούς, ξένους και διεθνείς αρχές, φορείς, εταιρείες και οργανισμούς σε οποιοδήποτε θέμα αφορά τον τομέα της ενέργειας.

Η ΕΒΙΚΕΝ εκπροσωπεί μια σειρά από βιομηχανίες οι οποίες απαρτίζουν το 50% της κατανάλωσης στην υψηλή τάση (βιομηχανικό ηλεκτρικό ρεύμα) και το 6% της συνολικής εγχώριας ζήτησης σε ηλεκτρικό ρεύμα. Όσον αφορά το φυσικό αέριο οι βιομηχανίες καταναλώνουν περίπου του 40% της βιομηχανικής κατανάλωσης.

Ο κάθε βιομηχανικός πελάτης έχει δικαίωμα σε κάθε χρονική στιγμή να επισυνάψει σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος με πάροχο που αυτός θα επιλέξει.

Βρες ποιος είναι σήμερα ο Φθηνότερος Πάροχος:

Ποιες εταιρείες εκπροσωπεί η ΕΒΙΚΕΝ

 • Η ΕΒΙΚΕΝ εκπροσωπεί με συνέπεια μια σειρά από βιομηχανίες σε κάθε θέμα που αφορά την ενέργεια και είναι οι παρακάτω:
 • Ελληνική Εταιρεία Χάλυβος
 • Sidenor Steel Idustries
 • Corinth Pipework
 • Hellenic Hallyvourgia
 • ELVAL Hellenic Aluminium Industry
 • HALCOP Hellenic Copper Industry
 • ELVAL HALCOP Hellenic Aluminium And Copper Industry S.A.
 • ANOXAL
 • FIBRAM
 • SOVEL Hellenic Steel Processing Company
 • Heracles Group of Companies
 • TITAN
 • Τσιμέντα Χάλυψ
 • Linde
 • Air Liquide
 • PAKO UNIPAKEΛΛΑΣ
 • ΑΛΟΥΜΑΝ ΑΒΕΕ
 • EL PACK GROUP
 • MEL Cartonboard Makers
 • Λιπάσματα Καβάλας
 • ΚΕΒΕ Κεραμουργία Βορείου Ελλάδος
 • Elina Χαρτοποιία Κομοτηνής
 • TOSON HELLAS A.I.C.
 • Επίλεκτος Κλωστοϋφαντουργία Α.Ε.Β.Ε.

Ποιος είναι ο σκοπός της ΕΒΙΚΕΝ

Ο σημαντικότερος τομέας δράσης της ΕΒΙΚΕΝ είναι η προώθηση μιας σειράς αλλαγών στον τομέα της ενέργειας οι οποίες θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίες, θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και θα συμβάλει στην έξοδο της χώρας από την οικονομική κρίση των τελευταίων ετών.

Οι στόχοι που έχει θέσει η ΕΒΙΚΕΝ μπορούν να συνοψιστούν στους παρακάτω:

 • συμβολή στην ανάπτυξη συνεργασίες με διεθνείς οργανισμούς και ενώσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον χώρο της ενέργειας
 • η συμμετοχή σε δημόσιες διαβουλεύσεις που σχετίζονται με την κατάρτιση αποφάσεων και νόμων οι οποίες να έχουν άμεση σύνδεση με τη δραστηριότητα που έχουν τα Μέλη της σε θέματα ενέργειας και να
 • προτείνουν για λογαριασμό τους συγκεκριμένες προτάσεις πάνω σε νομικά πλαίσια
 • η ανάπτυξη των σχέσεων ανάμεσα στα Μέλη της και σε διεθνείς οργανισμούς με παρόμοιες ή συναφείς δραστηριότητες
 • η προβολή των θέσεων της ΕΒΙΚΕΝ για τον τρόπο που λειτουργεί η ελληνική αγορά ενέργειας καθώς και να προτείνει μέτρα για τη βελτίωσή της
 • η εκπροσώπηση των Μελών της σε ελληνικούς και ξένους οργανισμούς, φορείς, εταιρείες και αρχές σε θέματα που σχετίζονται με την ενέργεια
 • η εκπόνηση μελετών και η ανάθεση σε τρίτους της εκπόνησης μελετών σε θέματα που σχετίζονται με την ενέργεια
 • η ενημέρωση των Μελών σε θέματα που έχουν να κάνουν με τη δραστηριότητά τους και αφορούν στον τομέα της ενέργειας
 • η συγκρότηση επιτροπών που θα αναλαμβάνουν συναφή θεσμικά ζητήματα που αφορούν τα Μέλη της και τις σχέσεις που έχουν με υπηρεσίες και οργανισμούς καθώς και θέματα ειδικού ενδιαφέροντος

Οι θέσεις της ΕΒΙΚΕΝ

Α. Μια από τις σημαντικότερες θέσεις που έχει η ΕΒΙΚΕΝ έχει να κάνει με τον εξορθολογισμό των ρυθμιζόμενων χρεώσεων με βάση τις γραμμές κατεύθυνσης που έχει θέση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λαμβάνουν συνέχεια μια σειρά μέτρων για να συγκρατηθεί το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας παρεμβαίνοντας στο σκέλος των ρυθμιζόμενων χρεώσεων ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το τελικό κόστος ρεύματος που έχει να πληρώσει μια ευρωπαϊκή βιομηχανία να είναι μέχρι και 40% πιο χαμηλό σε σχέση με αυτό που καλείται να πληρώσει η ελληνική.

Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών οι οποίες επιβαρύνονται από το ιδιαίτερα υψηλό κόστος που έχει το επαγγελματικό ρεύμα ενώ ταυτόχρονα στηρίζονται οι επενδύσεις των δυναμικά αναπτυσσόμενων κλάδων της βιομηχανίας. Η πολιτική της ενίσχυσης των βιομηχανιών εφαρμόζεται από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ενισχύσεις στην ενέργεια και το περιβάλλον.

Είναι λοιπόν μονόδρομος η λήψη μιας σειράς μέτρων που θα διασφαλίσουν την ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών έντασης ενέργειας της χώρα και θα πρέπει να δοθεί άμεση προτεραιότητα στα εξής:

 • να απαλλαγούν οι επιλέξιμοι βιομηχανικοί κλάδοι από οποιαδήποτε επιπλέον χρέωση στη προμήθεια
 • να κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μηχανισμού μείωσης της χρέωσης ΥΚΩ σύμφωνα με τον μηχανισμό μείωσης χρέωσης του ΕΤΜΕΑΡ
 • να εξισωθεί ο ΕΦΚ των βιομηχανιών ΜΤ με ετήσια κατανάλωση μεγαλύτερη από 13 Γιγαβατώρες με τον ΕΦΚ των βιομηχανιών ΥΤ
 • να μειωθεί η Χρέωση Χρήσης Συστήματος κλιμακωτά για ετήσιες καταναλώσεις μεγαλύτερες των 30 με 35 Gwh
 • να απαλλαγούν από τον ΕΦΚ για την ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται για την ορυκτολογική κατεργασία, όπως γυαλί ή τσιμέντο, ώστε να εναρμονιστεί η ελληνική νομοθεσία με την ευρωπαϊκή οδηγία

B. Κύρια προτεραιότητα για την ΕΒΙΚΕΝ και τις εταιρείες που την απαρτίζουν είναι η εξασφάλιση χαμηλών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας έτσι ώστε να μπορέσουν να είναι ανταγωνιστικές στις διεθνείς αγορές. Η συμβολή που έχει η βιομηχανία στην ανάπτυξη του ΑΕΠ καθώς και η πληθώρα θέσεων εργασίας που προσφέρει είναι εξαιρετικά σημαντικές για την έξοδο της Ελλάδας από την οικονομική κρίση και την ανάπτυξη μιας οικονομίας η οποία θα στηρίζεται σε μια ανταγωνιστική και ισχυρή βιομηχανία.

Για να μπορέσει η Ελλάδα να είναι ανταγωνιστική σε σχέση με τις διεθνείς βιομηχανίες είναι εξαιρετικά σημαντικό να ακολουθήσει μια αποτελεσματική και συνεκτική βιομηχανική πολιτική η οποία θα αναδείξει τον ρόλο της βιομηχανίας ενώ παράλληλα θα προσελκύσει μια σειρά από νέες παραγωγικές επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας. Με τον τρόπο αυτό θα αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες για τη θέσπιση διαφόρων μηχανισμών κρατικής ενίσχυσης της βιομηχανίας στη χώρα μας σύμφωνα πάντα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Γ. Η ΕΒΙΚΕΝ απαιτεί τη θεσμοθέτηση ενός αποτελεσματικού μηχανισμού ο οποίος θα αντισταθμίσει το κόστος του CO2 μιας και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η ενίσχυση καθορίζεται στο 75% ενώ για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα στα κράτη μέλη να περιορίσουν ακόμα περισσότερο την επιβάρυνση από το έμμεσο κόστος εκπομπών CO2 λαμβάνοντας πάντα υπόψιν την προστιθέμενη αξία των επιχειρήσεων για τις οποίες η επιβάρυνση παραμένει δυσανάλογα υψηλή.

Δ. Μια από τις πάγιες θέσεις της ΕΒΙΚΕΝ αφορά στη δημιουργία συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού της αγορά ηλεκτρικής ενέργειας τη στιγμή που τα τελευταία 5 χρόνια οι τιμές χονδρικής ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα είναι 40% υψηλότερες σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ. Οι υψηλές τιμές ενέργειας οι οποίες οφείλονται σε ρυθμιστικά εμπόδια, παρεμβάσεις και επιδοτήσεις έχουν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία άνισου ανταγωνισμού. Για το λόγο αυτό η Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας προβαίνει συχνά σε καταγγελίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπου η σύζευξη της ελληνικής αγοράς ενέργειας και η αναδιάρθρωσή της θα πρέπει να συνοδευτούν με τη λήψη πρόσθετων μέτρων για τη δημιουργία συνθηκών ανταγωνισμού στην αγορά έτσι ώστε η χώρα μας να αποτελέσει πόλο έλξης νέων επενδύσεων στη βιομηχανία.

Η Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας εκπροσωπεί ελληνικές εταιρείες και έχει πρωτεύοντα σκοπό τη διατήρηση του κόστους ενέργειας στις βιομηχανίες σε χαμηλά επίπεδα για τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού.

Search

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!