ΗΔΙΚΑ – Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης

Η Η.ΔΙ.ΚΑ είναι ανώνυμη εταιρεία η οποία ιδρύθηκε με το νόμο Ν.3607/2007 και είναι διάδοχος του Κέντρου Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Κοινωνικών Υπηρεσιών. Είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία λειτουργεί χάριν δημοσίου συμφέροντος ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Στόχος της εταιρείας είναι ο εκσυγχρονισμός και η ψηφιοποίηση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Η εποπτεία και ο έλεγχος της εταιρείας ασκείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Έδρα της εταιρείας είναι η οδός Λυκούργου 10 στην Αθήνα ενώ διαθέτει υποκατάστημα στη Λεωφόρο Συγγρού 101.

Ιστορική αναδρομή της Η.ΔΙ.ΚΑ

 • Το 1969 με το Ν.Δ. 390/1969 ιδρύεται το Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Κοινωνικών Υπηρεσιών που έχει ως έδρα του την Αθήνα και είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου.
 • Με τον Ν.1943/1991 το Κ.Η.Υ.Κ.Υ. εντάσσεται στις διατάξεις των φορέων του δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου Τομέα.
 • Το 2004 σύμφωνα με το νόμο ν.3232/2004 τίθεται υπό την επίβλεψη του ΙΚΑ, κάτι το οποίο δεν εφαρμόστηκε ποτέ.
 • Το 2007 βάσει του ν.3607/2007 ο Κ.Η.Υ.Κ.Υ γίνεται Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε. και ρόλος της είναι η χορήγηση του ΑΜΚΑ καθώς και ανάληψη έργων ΚΠΣ.
 • Το 2010 χορηγείται διαχειριστική επάρκεια ΕΛΟΤ 1429 για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς ΕΣΠΑ.

Αποστολή της ΗΔΙΚΑ

Η βασική αποστολή της Η.ΔΙ.ΚΑ είναι η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων υψηλής ποιότητας στον τομέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών, οι οποίες θα στηρίζουν την ορθή, αποτελεσματική και πλήρη λειτουργία όλων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και παροχής υγείας σε βάθος χρόνου καθώς και την εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω της παροχής σύγχρονων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και πληροφοριών.

Οι στόχοι που έχει θέσει η εταιρεία είναι οι παρακάτω:

 • Η τυποποίηση, ο εκσυγχρονισμός και η επικαιροποίηση των εφαρμογών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλων Δημοσίων Φορέων.
 • Η συντήρηση και ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Εθνικής Εμβέλειας στους τομείς της Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας με τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ.
 • Η πρόοδος και ενδυνάμωση της Εταιρείας με την εξέλιξη μιας νέας εταιρικής φυσιογνωμίας και των εμπλουτισμό των δυνατοτήτων της.

Δραστηριότητα της ΗΔΙΚΑ

Στη δραστηριοποίηση της Η.ΔΙ.ΚΑ ανήκουν οι παρακάτω τομείς:

 • Εκτέλεση και διαχείριση έργων στον τομέα των επικοινωνιών, της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών καθώς και της διοικητικής μεταρρύθμισης για τη βελτίωση της κοινωνικής ασφάλισης και των υπηρεσιών υγείας στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α.
 • Ενοποίηση όλων των πληροφοριών στο χώρο της Κοινωνικής Ασφάλισης και της Υγείας στην Ελλάδα.
 • Ανάπτυξη, μελέτη, διαχείριση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση των Συστημάτων Πληροφορικής & Επικοινωνιών -εξοπλισμού, λογισμικού και υπηρεσιών – για την εξυπηρέτηση όλων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας καθώς και του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου φορέα.
 • Παροχή στατιστικών πληροφοριών ή άλλου τύπου πληροφοριών και αξιολογήσεων για την Κοινωνική Ασφάλιση στην Ελλάδα.
 • Διενέργεια διαγωνισμών για έργα που αφορούν στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και υγείας καθώς και στη βελτίωση δομών της διοικητικής και οικονομικής τους διαχείρισης.
 • Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών σε όλες τις συναλλαγές τους με τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (E-government).
 • Διασφάλιση και υποστήριξη της διαλειτουργικότητας των Συστημάτων Πληροφορικής & Επικοινωνιών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης οι οποίοι τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας &
 • Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς και φορέων που δραστηριοποιούνται σε θέματα υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής πολιτικής.
 • Διενέργεια διαγωνισμών για έργα που αφορούν στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και υγείας καθώς και στη βελτίωση δομών της διοικητικής και οικονομικής τους διαχείρισης.
 • Παροχή συμβουλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.
 • Συνεργασία-διασύνδεση με αντίστοιχους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έργα της Η.ΔΙ.ΚΑ

Η Η.ΔΙ.ΚΑ έχει αναλάβει και εκτελέσει κάποια από τα πιο σημαντικά έργα στον χώρο της υγείας τα οποίο έχουν βελτιώσει τις υπηρεσίες προς τους ασφαλισμένους.

 • Ηλεκτρονική συνταγογράφηση
 • Εθνικό μητρώο ΑΜΚΑ
 • Εργόσημο
 • Εκκαθάριση Συνταγών Φαρμάκων
 • Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείων
 • Εθνικό Σύστημα Συντάξεων ΕΣΕΠΣ – ΗΛΙΟΣ
 • Πληροφοριακά Συστήματα ΦΚΑ
Ιστοσελίδα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης - ΗΔΙΚΑ
Φωτογραφία από την ιστοσελίδα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης – ΗΔΙΚΑ
Search

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!