ΙΕΝΕ – Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιονατολικής Ευρώπης

Το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης ή ΙΕΝΕ για συντομία έχει έδρα του την Αθήνα, συγκεκριμένα την οδό Αλεξάνδρου Σούτσου 3. Τα ιδρυτικά μέλη του ΙΕΝΕ απαρτίζουν τη Γενική Συνέλευση των Εταίρων η οποία είναι υπεύθυνη για όλες τις αποφάσεις που σχετίζονται με την εύρυθμη και σωστή λειτουργία του. Η καθημερινή λειτουργία του ΙΕΝΕ βρίσκεται υπό την ευθύνη 7 μελών τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση και απαρτίζουν τη Διοικούσα Επιτροπή. Η Διοικούσα Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση των αποφάσεων της Συνέλευσης.

Το ΙΕΝΕ επιτελεί σημαντικό επιστημονικό έργο μέσα από τις Επιστημονικές Επιτροπές που σχηματίζονται και ασχολούνται με τα παρακάτω θέματα ενέργειας:

  • Υδρογονάνθρακες (πετρέλαιο και φυσικό Αέριο)
  • Ενέργεια και Μεταφορές
  • Ενέργεια και Περιβάλλον
  • Ενεργειακή Πολιτική και Γεωπολιτική
  • Ηλεκτρική Ενέργεια (Στερεά Καύσιμα, Υδροηλεκτρικά και Πυρηνική Ενέργεια)
  • Αξιοποίηση ΑΠΕ

Στις επιτροπές αυτές πρόεδροι είναι καταξιωμένοι επιστήμονες, στελέχη και τεχνικοί επιχειρήσεων με αναγνωρισμένο κύρος. Το επιστημονικό έργο του Ινστιτούτου έχει τη στήριξη επιστημονικών συνεργατών οι οποίοι συνεργάζονται σε συγκεκριμένα project κάτω από την καθοδήγηση του προέδρου του Ινστιτούτου, του Γενικού Διευθυντή καθώς και των προέδρων των επιστημονικών επιτροπών. Η διάρκεια της θητείας των επιστημονικών συνεργατών και συμβούλων καθορίζεται από το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου που έχουν αναλάβει. Σημαντικό ρόλο στην εύρυθμη λειτουργία του ΙΕΝΕ διαδραματίζει η μόνιμη γραμματεία και στελέχη στον χώρο των εκδηλώσεων, της επικοινωνίας και του marketing.

Μάθε από τους ειδικούς συμβούλους τί σε συμφέρει!

Βρες τον πάροχο που σε Συμφέρει!

Ο ρόλος που έχουν οι Επιστημονικές Επιτροπές του ΙΕΝΕ είναι κατά βάση συμβουλευτικός όμως σε ορισμένες περιπτώσεις κάποια από τις επιτροπές μπορεί να εργαστεί συλλογικά ώστε να εκπονηθεί μια πρόταση ή μελέτη ή να οργανωθεί μια τεχνική επίσκεψη ή εκδήλωση. Υποχρέωση της κάθε επιτροπής είναι να μένει ενήμερη για τις εξελίξεις στον τομέα της σε εθνικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο. Η σύνθεση της επιτροπής είναι ευθύνη του προέδρου ο οποίος φροντίζει για τις συναντήσεις της, την τήρηση των πρακτικών και την επαφή με τον Ινστιτούτο. Αν παραστεί η ανάγκη τότε μπορεί να δημιουργηθούν και υποεπιτροπές στις οποίες έχουν δικαίωμα συμμετοχής, αφιλοκερδώς, άτομα τα οποία έχουν εξειδίκευση στο αντικείμενο με το οποίο ασχολείται η υποεπιτροπή.

Αυτή τη χρονική περίοδο η ΙΕΝΕ έχει επικεντρώσει το ενδιαφέρον της στο ερώτημα “με ποιον τρόπο η Ελλάδα θα επιτύχει τους Ευρωπαϊκούς στόχους του 20-20-20 μέσα στην επόμενη δεκαετία”. Για το λόγο αυτό οι επιτροπές συγκροτούνται σε ακόλουθους τομείς: ηλεκτρικής ενέργειας, ενεργειακή αποτελεσματικότητα στη βιομηχανία, τα κτίρια και τις μεταφορές και ενεργειακές υποδομές, αγωγοί και ασφάλεια εφοδιασμού.

Σκοπός του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης

Βασικός σκοπός του ΙΕΝΕ είναι να αποτελέσει έναν ισχυρό πόλο έλξης ο οποίος θα προχωράει στην ανάλυση των ενεργειακών θεμάτων με στόχο την σύνθεση και προβολή τους στην τεχνολογική και επιστημονική κοινότητα, το κοινωνικό σύνολο και τους θεσμοθετημένους φορείς της πολιτείας χωρίς κάποια δέσμευση με αντικειμενικότητα και διαφάνεια που διασφαλίζεται από το επιστημονικό και διοικητικό κύρος και τη διαφάνεια που διέπει την κάθε δημοσίευση και ενέργεια του Ινστιτούτου. Απώτερος στόχος είναι το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης να συμβάλει σε διεργασίες, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, που έχουν να κάνουν με την εκλογίκευση της εκμετάλλευσης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από όλες τις πηγές ενέργειας (κλασσικές και εναλλακτικές) για να εξυπηρετηθούν οι στόχοι της ενεργειακής πολιτικής (ενεργειακή ασφάλεια, οικονομική ανάπτυξη, προστασία του περιβάλλοντος, ανταγωνιστικότητα). Με τις ενέργειες αυτές η εταιρεία φιλοδοξεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ενημέρωση και τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε θέματα ενέργειας. Επιπλέον η ΙΕΝΕ στοχεύει στη μεταφορά της τεχνογνωσίας και τεχνολογίας που διαθέτει στο τομέα της ενέργειας προς τις αναπτυσσόμενες χώρες και την οργάνωση δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και τις χώρες της ΝΑ Ευρώπης.

Το επιστημονικό δυναμικό του ΙΕΝΕ προωθεί μελέτες και προτάσεις σε θέματα ενέργειας προς τους θεσμοθετημένους φορείς της πολιτείας αλλά και το ευρύ κοινωνικό σύνολο!

Search

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!