ΚΑΠΕ – Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ή ΚΑΠΕ για συντομία ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 1987 με νομοθετική ρύθμιση υπό τη μορφή Προεδρικού Διατάγματος και έχει νομική μορφή ιδιωτικού δικαίου ενώ εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Έδρα του είναι το Πικέρμι της Νότιας Αττικής.

Τί είναι το ΚΑΠΕ

Το ΚΑΠΕ είναι η συντομογραφία του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και αποτελεί τον εθνικό φορέα Ελλάδος σε θέματα επιστημονικής και τεχνολογικής φύσεως που αφορούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, της ορθολογικής τους χρήσης και της εξοικονόμησης ενέργειας. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, υλοποιεί μεγάλο μέρος Εθνικών αλλά και Ευρωπαϊκών και Διεθνών προγραμμάτων πάντα με κύριο αντικείμενο τις ΑΠΕ.

Το ΚΑΠΕ με έδρα το Πικέρμι Αττικής, ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1987 με νομοθετική ρύθμιση υπό τη μορφή Προεδρικού διατάγματος ενώ εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στις ιδιόκτητες σύγχρονες εγκαταστάσεις του, που βρίσκονται στο 19ο χλμ. της Λεωφ. Μαραθώνος στο Πικέρμι Αττικής, συνολικής έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων όπου στεγάζονται εργαστήρια μελέτης, πειραματικές εγκαταστάσεις υπαίθρου, μηχανουργεία, συνεδριακοί και εργασιακοί χώροι οι οποίοι φιλοξενούν την έρευνα που πραγματοποιεί ένα μεγάλο φάσμα επιστημόνων.

Στην περιοχή του Λόφου Σταυραετού Κερατέας εγκαταστάθηκε Αιολικό Πάρκο συνδεδεμένο με το δίκτυο της ΔΕΗ, για την άμεση διανομή της παραγόμενης ενέργειας από το Αιολικό Πάρκο. Εγκατεστημένο στον ίδιο χώρο βρίσκεται και το Πάρκο Ενεργειακής αγωγής του ΚΑΠΕ με εγκατεστημένη ισχύ περίπου 3 MW με ετήσια παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος 7,6 GWh.

Αποστολή του κέντρου, είναι η ανάπτυξη της εφαρμοσμένης έρευνας για νέες ενεργειακές τεχνολογίες, η υποστήριξη της αγοράς για την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στον τομέα της ενέργειας, η μελέτη θεμάτων ενεργειακού σχεδιασμού και πολιτικής, καθώς και η ανάπτυξη των υποδομών με στόχο την υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων, στον τομέα δραστηριότητάς του.

Το έργο του ΚΑΠΕ

Το έργο που καλείται να επιτελέσει το ΚΑΠΕ είναι ιδιαίτερα σημαντικό αφού αποτελεί τον εθνικό φορέα της Ελλάδας σε θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξοικονόμησης ενέργειας καθώς και τη ορθολογικής της χρήσης. Στελεχώνεται από έμπειρο προσωπικό το οποίο έχει εξειδικευτεί σε επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα που αφορούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ταυτόχρονα σκοπός του ΚΑΠΕ είναι η κάθε μορφής υποστήριξη δραστηριοτήτων στον τεχνολογικό, ερευνητικό, συμβουλευτικό και επενδυτικό τομέα, με στόχο την μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης στην αλυσίδα της ενέργειας από τη παραγωγή, στη μεταφορά και τη χρήση αυτής.

Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στο Πικέρμι Αττικής στεγάζονται τα εργαστήρια, οι χώροι εργασίας καθώς και όλες οι απαραίτητες εγκαταστάσεις οι οποίες φιλοξενούν την έρευνα που πραγματοποιεί ένα μεγάλο φάσμα επιστημόνων. Επιπλέον διαθέτει το δικό του Πάρκο Ενεργειακής Αγωγής καθώς και Αιολικό Πάρκο.

Στόχοι του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Το ΚΑΠΕ έχει θέσει μια σειρά από στόχους οι οποίοι έχουν να κάνουν με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καθώς και τις νέες τεχνολογίες οι οποίες έχουν ως σκοπό να μειώσουν το ενεργειακό μας αντίκτυπο στον πλανήτη αλλά και να βοηθήσουν στην ενεργειακή αυτονομία της Ελλάδας. Ας τους δούμε λίγο πιο αναλυτικά:

Το ΚΑΠΕ μελετάει τα θέματα ενεργειακού σχεδιασμού και πολιτικής καθώς και την ανάπτυξη της απαραίτητης υποδομής για την υλοποίηση προγραμμάτων επένδυσης στον τομέα που δραστηριοποιείται.

Μέσα από την ανάπτυξη της εφαρμοσμένης έρευνας για νέες ενεργειακές τεχνολογίες καθώς και την υποστήριξη της αγορά για την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στον τομέα της ενέργειας προωθεί τη δράστη του ανοίγοντας τον δρόμο προς την πράσινη ενέργεια.

Στην Ελλάδα όλο και περισσότερο οι πάροχοι προσεγγίζουν τις μεθόδους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ!

Βρες ποιος είναι σήμερα ο Φθηνότερος Πάροχος:

Δραστηριότητες του ΚΑΠΕ

Στο ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων του ΚΑΠΕ θα βρούμε τις παρακάτω ΑΠΕ για τις οποίες προσφέρει πληροφορίες ενώ ερευνά και τη δυνατότητα εφαρμογής τους.

Αιολική Ενέργεια: ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε θέματα αιολικής ενέργειας τα οποία περιλαμβάνουν την αξιολόγηση και μέτρηση του αιολικού δυναμικού μιας περιοχής καθώς και την ανάπτυξη, τον σχεδιασμό και την ένταξη ενός αιολικού πάρκου για παραγωγή ρεύματος που εντάσσεται στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Βιομάζα: οι υπηρεσίες που προσφέρει το ΚΑΠΕ περιλαμβάνουν την ανάλυση, μελέτη και αξιολόγηση ενεργειακών καλλιεργειών καθώς και τη διενέργεια μελετών σκοπιμότητας και ανάπτυξης δικτύων διαχείρισης βιομάζας. Επίσης αναλαμβάνει και την εκπόνηση προμελετών σκοπιμότητας για συστήματα τηλεθέρμανσης. Ταυτόχρονα με εργαστηριακές διατάξεις διενεργούνται μετρήσεις και αναλύσεις των στερεών καυσίμων βιομάζας καθώς και των εκπομπών ρύπων από μονάδες καύσης βιομάζας.

Γεωθερμική Ενέργεια: ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση της λειτουργίας συστημάτων γεωθερμίας και η εκπόνηση τεχνικο-οικονομικών μελετών αποτελούν βασικό πεδίο δράσης του ΚΑΠΕ.

Θερμικά Ηλιακά Συστήματα: μία από τις βασικές δράσεις του ΚΑΠΕ είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η παρακολούθηση θερμικών ηλιακών συστημάτων ενώ παράλληλα εκτελεί βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες μετρήσεις σε εγκαταστάσεις για διάφορες ανάγκες που σχετίζονται με την απόδοση και τον σχεδιασμό τους.

Κυματική Ενέργεια: το ΚΑΠΕ αναλαμβάνει την εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών για την ανάπτυξη και την εγκατάσταση θαλάσσιων ενεργειακών σταθμών καθώς και την παρακολούθηση της λειτουργίας τους.

Τεχνολογίες Υδρογόνου: ρόλος του εργαστηρίου τεχνολογιών υδρογόνου είναι ο έλεγχος και την πιλοτική λειτουργία συστημάτων παραγωγής υδρογόνου από ΑΠΕ, αποθήκευσης Η2 και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Υδροηλεκτρική ενέργεια: μέσα από ολοκληρωμένες μελέτες και μετρήσεις υδρολογικών στοιχείων το ΚΑΠΕ βοηθάει στην ανάπτυξη και εγκατάσταση Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων.

Φωτοβολταϊκά συστήματα: το ΚΑΠΕ αναλαμβάνει τη διενέργεια μελετών σκοπιμότητας για παραγόμενο ρεύμα από φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις καθώς και την αποτίμηση λειτουργίας των Φ/Β σταθμών.

Όλο και περισσότερο πάροχοι παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα από ΑΠΕ!

Βρες ποιος είναι σήμερα ο Φθηνότερος Πάροχος:

Τομείς εφαρμογής

Το ΚΑΠΕ δραστηριοποιείται στους τομείς της Βιομηχανίας, της Γεωργίας και της Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού.

Ταυτόχρονα δραστηριοποιείται στον τομέα των κτιριακών υποδομών με μελέτες ενεργειακού σχεδιασμού και εφαρμοσμένων προτάσεων συστημάτων ΑΠΕ. Στις Μεταφορές, στο Περιβάλλον και στην Παραγωγή Ενέργειας.

Βιομηχανία

Σημαντική είναι η συμβολή του ΚΑΠΕ στον τομέα της Βιομηχανίας καθώς παρέχει υπηρεσίες που αφορούν την εξοικονόμηση της ενέργειας και κατά συνέπεια των δαπανών αυτής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις καταναλώσεις, που απαιτούν οι βιομηχανικές μονάδες. Το ΚΑΠΕ παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τις κατασκευαστικές βιομηχανίες συστημάτων ΑΠΕ, όπως και πιστοποιήσεις των προϊόντων τους, μέσω των διαπιστευμένων του εργαστηρίων.

Οι μετρήσεις που διεξάγει το ΚΑΠΕ είναι βασισμένες στις ενεργειακές ανάγκες των βιομηχανιών αυτών, με στόχο την εξατομικευμένη ανάλυση και σχεδιασμό, με όφελος την εξοικονόμηση ενέργειας.

Περιλαμβάνει:

 • Ενεργειακές επιθεωρήσεις
 • Τεχνικό-οικονομικές αναλύσεις επενδυτικών σχεδίων
 • Τεχνικοοικονομικές μελέτες εφαρμογών ΕΞΕ
 • Απόδοση ηλιακών συστημάτων
 • Εκτίμηση δυναμικού Βιομάζας για παραγωγή βιοενέργειας
 • Δοκιμές συσσωρευτών
 • Τεχνικό-οικονομική μελέτη ανάπτυξης μονάδας παραγωγής βιοαερίου
 • Βαθμονόμηση ανεμομέτρων
 • Διενέργεια Ενεργειακών Μετρήσεων
 • Δοκιμές & έλεγχοι πτερυγίων ανεμογεννητριών πλήρους κλίμακας

Γεωργία

Στον τομέα της Γεωργίας το ΚΑΠΕ περιλαμβάνει και δίνει λύσεις σε θέματα που αφορούν τα θερμοκήπια, τις γεωργικές εφαρμογές με γεωθερμία και βιομάζα. Παράλληλα και κατά κύριο λόγο προσφέρει υπηρεσίες υπό τη μορφή μελετών και μετρήσεων γύρω από την αξιολόγηση διαφόρων ενεργειακών καλλιεργειών σε συγκεκριμένες περιοχές, καθώς και την αποτίμηση του δυναμικού βιομάζας σε αυτές. Εκτελούνται επίσης, ολοκληρωμένες υπηρεσίες γύρω από τα βιοκαύσιμα και τον σχεδιασμό για την καταλληλότερη τεχνολογία γύρω από την ανάπτυξη της μονάδας καθώς και μετρήσεις ενεργειακής απόδοσης σε καλλιέργειες και βιοκαύσιμα.

Περιλαμβάνει:

 • Σχεδιασμός συστημάτων γεωθερμικής ενέργειας σε γεωργικές εφαρμογές
 • Εκτίμηση δυναμικού Βιομάζας για παραγωγή βιοενέργειας
 • Τεχνικό-οικονομική μελέτη ανάπτυξης μονάδας παραγωγής βιοαερίου
 • Ενεργειακές καλλιέργειες
 • Δίκτυα διαχείρισης βιομάζας

Ενεργειακή Πολιτική & Σχεδιασμός

Η άριστη τεχνογνωσία και διαχειριστική εμπειρία του ΚΑΠΕ παρέχει την απαραίτητη συμβολή του στις ενεργειακές τεχνολογίες, στοχεύοντας στη προώθηση των δράσεων ,που σχετίζονται με το σχεδιασμό, την ανάλυση και την ενημέρωση αναφορικά με την παραγωγή και κατανάλωση της ενέργειας, προς όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς. Η συμβολή του ΚΑΠΕ στη λήψη αποφάσεων των επενδυτών έιναι σημαντική, καθώς πραγματοποιεί εξειδικευμένες εκστρατείες ενημέρωσης και αντίστοιχα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμβάλλοντας στην ουσιαστική ενημέρωση τους, ενώ παράλληλα εκπονεί μελέτες και αναλύσεις ενεργειακών δεδομένων.

Κτιριακές εγκαταστάσεις

Το ΚΑΠΕ στον τομέα των κτιριακών εγκαταστάσεων, συμβάλει σε θέματα ενεργειακού σχεδιασμού. Μέσα από αρχιτεκτονικές μελέτες φωτισμού- αερισμού – θέρμανσης- ψύξης, δίνει λύσεις με ολοκληρωμένες προτάσεις εφαρμογών συστημάτων ΑΠΕ σε κτιριακές εγκαταστάσεις.

Σε υπάρχοντα κτίρια διεξάγονται μετρήσεις για τον υπολογισμό των ενεργειακών χαρακτηριστικών απόδοσης και συμπεριφοράς των κτηρίων. Παράλληλα το ΚΑΠΕ δραστηριοποιείται τόσο σε θέματα ενεργειακού σχεδιασμού με αρχιτεκτονικές μελέτες, μελέτες φωτισμού- αερισμού – θέρμανσης- ψύξης, όσο και με ολοκληρωμένες προτάσεις εφαρμογών συστημάτων ΑΠΕ σε κτιριακές εγκαταστάσεις.

Μεταφορές

Η συμβολή του ΚΑΠΕ στον τομέα των Μεταφορών, είναι εξίσου σημαντική, παρέχοντας συμβουλευτικές και τεχνικές υπηρεσίες σε θέματα οικονομικής και οικολογικής οδήγησης, διαχείρισης κινητικότητας, καθώς και ανάπτυξης αγοράς οχημάτων εναλλακτικών καυσίμων.

Το ΚΑΠΕ αποτελεί αξιόπιστο συνεργάτη στο πλαίσιο πιλοτικών και επιδεικτικών έργων σε θέματα αειφόρων ενεργειακών μεταφορών καθώς έχει συμμετάσχει σε ένα πλήθος Ευρωπαϊκών έργων, κατά το παρελθόν και έχει αναπτύξει τόσο εκπαιδευτικά εργαλεία όσο και εφαρμογές παρακολούθησης και αποτίμησης των έργων στον τομέα των μεταφορών.

Περιλαμβάνει:

 • Οικονομική Οδήγηση (Eco-Driving)
 • Τροφοδότηση οχημάτων κινούμενων με υδρογόνο
 • Καθαρότερα οχήματα και καύσιμα
 • Αειφόρος Κινητικότητα

Περιβάλλον

Στον τομέα του περιβάλλοντος, το ΚΑΠΕ μέσω της πολυετούς εμπειρίας του, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, σε θέματα ενεργειακών στρατηγικών στα πλαίσια της κλιματικής αλλαγής, το οποίο επιτυγχάνεται μέσω μετρήσεων σε περιβαλλοντικούς ρύπους και μέσω προώθησης δράσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

Παραγωγή ενέργειας

Προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε επενδυτές που επιθυμούν να προχωρήσουν σε έργα παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ. Οι υπηρεσίες του ΚΑΠΕ περιλαμβάνουν αποτίμηση του δυναμικού διαφορετικών τεχνολογιών όπως και την εκπόνηση μιας πλήρους τεχνικό-οικονομικής μελέτης για την ανάπτυξη σταθμού παραγωγής ενέργειας.

Περιλαμβάνει:

 • Τεχνικό-οικονομικές αναλύσεις & μελέτες
 • Σχεδιασμός θαλάσσιων ενεργειακών σταθμών
 • Μετρήσεις καμπύλης ισχύος
 • Μελέτη σκοπιμότητας ΜΥΗΕ
 • Μέτρηση & ανάλυση αιολικού δυναμικού περιοχής
 • Μετρήσεις & Εκτίμηση ηλιακού δυναμικού

 

Το ΚΑΠΕ συμβάλλει δραστικά στην ενεργειακή αυτονομία της Ελλάδας μέσω Πράσινης Ενέργειας

Search

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!