Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.)

Δικαιούχοι στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο
Προμηθευτείτε φθηνό ρεύμα που δικαιούστε. Μάθετε για το Κ.Ο.Τ.

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) είναι ένα ειδικό τιμολόγιο κατανάλωσης φθηνού ρεύματος και εφαρμόζεται σε ευπαθείς ομάδες καταναλωτών. Παρέχεται από όλους τους προμηθευτές ρεύματος (ΔΕΗ, Petrogaz Energy, Solar Energy, ΒΙΕΝΕΡ, Volton, Elpedison, KEN, We Energy, ΕΛΙΝ, Ήρων, ΟΤΕ ESTATE, Protergia, Green, ΕΛΤΑ Ενέργεια, Ζενίθ, Φυσικό Αέριο, Watt+Volt, NRG, Volterra, Nova Energy κλπ.) και αφορά την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της κύριας κατοικίας του δικαιούχου. Βασική προϋπόθεση για να ενταχθεί κάποιος/α στο ΚΟΤ είναι η παροχή ρεύματος να είναι στο όνομά του ή στο όνομα του/της συζύγου.

Αλήθεια πόσο με συμφέρει το Κοινωνικό Τιμολόγιο;
Μάθε από τους ειδικούς!

Φθηνό ρεύμα με Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο

Ένα βήμα πριν αποκτήσεις μικρότερο λογαριασμό στο ρεύμα & φυσικό αέριο!!

Ποιοι δικαιούνται κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο;

Το  ειδικό οικονομικό τιμολόγιο χωρίζεται σε 2 βασικές κατηγορίες A’ και B’.

Στην Α’ κατηγορία του ΚΟΤ εντάσσονται  όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.

Στην Β’ κατηγορία του ΚΟΤ εντάσσονται όσοι πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Έχουν ετήσιο συνολικό πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, όπως αυτό προκύπτει από τις τελευταίες εκκαθαριστικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος:
  • Μονοπρόσωπο νοικοκυριό (9.000 ευρώ).
  • Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος (13.500 ευρώ).
  • Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη (15.750 ευρώ).
  • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη (18.000 ευρώ).
  • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη (24.750 ευρώ).
  • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη (27.000 ευρώ).

  Για τα νοικοκυριά που έχουν στη σύνθεσή τους άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 8.000 ευρώ.

  Τα παραπάνω εισοδηματικά κριτήρια αυξάνονται κατά 15.000 ευρώ και στα νοικοκυριά που έχουν στη σύνθεσή τους άτομο ή άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον.

  Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται το ποσό των 4.500 ευρώ και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος το ποσό των 2.250 ευρώ, μέχρι του συνολικού ορίου των 31.500 ευρώ ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού.

 2. Έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού, ακίνητη περιουσία, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με συνολική φορολογητέα αξία, έως το ποσό των 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως ανώτατο όριο 180.000 ευρώ.
 3. Τα μέλη του νοικοκυριού δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας και δεν δηλώνουν δαπάνες διαβίωσης για αμοιβές σε οικιακούς βοηθούς, σε δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων, πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, σε οδηγούς αυτοκινήτων κλπ.

Το χαμηλού κόστους, Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο εφαρμόζεται για το σύνολο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης και προβλέπονται συγκεκριμένα όρια ανά κατηγορία για τη μείωση λογαριασμού ρεύματος.

Όρια κατανάλωσης ρεύματος για την εφαρμογή του ΚΟΤ Α’ και ΚΟΤ Β’

Παρακάτω ακολουθούν τα όρια κατανάλωσης ρεύματος ανά κατηγορία οικογένειας για να ισχύουν το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο κατηγορίας Α & Β.

 • Μονοπρόσωπο νοικοκυριό (1.400 kWh).
 • Μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος ή νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη (1.600 kWh).
 • Μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη ή νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος (1.700 kWh).
 • Μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη ή νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη (1.800 kWh).
 • Μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη ή νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη (1.900 kWh).
 • Μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη 2.000 kWh.

Δεν υπολογίζεται έκπτωση κοινωνικού οικιακού τιμολογίου για κατανάλωση  μικρότερη των 200 kWh ανά τετράμηνο.

Στα νοικοκυριά που έχουν στη σύνθεσή τους και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, τα όρια κατανάλωσης για φθηνό ρεύμα αυξάνονται κατά 300 kWh.

Τα νοικοκυριά που δικαιούνται  ρεύμα σε τιμές κάτω του κόστους και που έχουν στη σύνθεσή τους  άτομο που έχει ανάγκη μηχανικής υποστήριξης τα όρια κατανάλωσης για οικονομικό τιμολόγιο αυξάνονται κατά 600 kWh.

Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται κατανάλωση 200 kWh και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος κατανάλωση 100 kWh, μέχρι του συνολικού ορίου των 2.400 kWh.

Η έκπτωση στη χρέωση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στου καταναλωτές που ανήκουν στην Α’ κατηγορία ανέρχεται σε 0,075 €/kWh.

Στους καταναλωτές που ανήκουν στη στην Β’ κατηγορία το ποσό της έκπτωσης ανέρχεται στα 0,045 €/kWh.

Αν από την εφαρμογή της έκπτωσης προκύπτει αρνητική χρέωση προμήθειας, ο πάροχος εφαρμόζει μηδενική χρέωση και ενημερώνει τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για το ποσό της πραγματικής έκπτωσης που χορήγησε στους πελάτες του.

Η συνολική κατανάλωση ανά τετράμηνο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης όπως ορίζονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου.

Τελικά ποιος πάροχος με συμφέρει για το Κοινωνικό Τιμολόγιο;

Φθηνό ρεύμα για ευπαθείς ομάδες καταναλωτών

Ένα βήμα πριν αποκτήσεις μικρότερο λογαριασμό στο ρεύμα & φυσικό αέριο!!

Υπέρβαση ορίων κατανάλωσης kWh

Υπάρχουν περιπτώσεις που δεν ισχύει το Κοινωνικό Τιμολόγιο και θα πρέπει να γνωρίζετε!

Στην περίπτωση που η υπέρβαση είναι άνω του 10%, και εφόσον η μέση τετραμηνιαία κατανάλωση σε ετήσια κυλιόμενη βάση, βάσει καταμετρημένων ενδείξεων, υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης, δεν εφαρμόζεται το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο για το συγκεκριμένο τετράμηνο,

Για υπέρβαση άνω του 10%, εφόσον η μέση τετραμηνιαία κατανάλωση σε ετήσια κυλιόμενη βάση δεν υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης ή για υπέρβαση έως 10% εφαρμόζεται το Κ.Ο.Τ. για την κατανάλωση εντός των οριζόμενων ορίων και το ισχύον οικιακό τιμολόγιο του προμηθευτή για την υπερβάλλουσα κατανάλωση με τις κλίμακες της συνολικής κατανάλωσης.

Στον υπολογισμό για την υπέρβαση των ορίων κατανάλωσης κάθε κατηγορίας δικαιούχου, δεν λαμβάνεται υπόψη η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας βάσει νυκτερινού τιμολογίου.

Στην περίπτωση που αλλάξετε πάροχο παύει να ισχύει η χαμηλή χρέωση κοινωνικού τιμολογίου. Για να ενταχθείτε εκ νέου στο ΚΟΤ θα πρέπει να μαζέψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να κάνετε καινούργια αίτηση (εφόσον πρώτα ακυρώσετε την προηγούμενη).

Δικαιολογητικά για χορήγηση Κ.Ο.Τ.

 • Ολοκλήρωση φορολογικής δήλωσης προηγούμενου έτους.΄
 • Λογαριασμός ρεύματος στο όνομα του δικαιούχου για τη συμπλήρωση αριθμού παροχής.
 • Αριθμό ΑΜΚΑ.
 • Αριθμό Α.Φ.Μ.
 • Κωδικούς

Οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της ΗΔΙΚΑ.

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!