ΤΑΙΠΕΔ – Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου

Το Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα παρουσιάζει ποικίλους φορείς και στο παρόν άρθρο επιδιώκεται μια γενική παρουσίαση του ΤΑΙΠΕΔ – Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου. Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) αποτελεί ανώνυμη εταιρεία και φορέας, στον οποίο αποκλειστικός μέτοχος είναι η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ (ΕΕΣΥΠ) ή αλλιώς το Υπερταμείο. Το ΤΑΙΠΕΔ ιδρύθηκε το 2011 με τον  ιδρυτικό νόμο ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α’/01.07.2011). Η έδρα του ΤΑΙΠΕΔ βρίσκεται στην Αθήνα. Δεν ανήκει στο δημόσιο ή στον δημόσιο τομέα, όμως δημιουργήθηκε με σκοπό τη διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου. Η αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο ήταν εξαρχής ο σκοπός ίδρυσης της εταιρείας του ΤΑΙΠΕΔ. Το ΤΑΙΠΕΔ επίσης αναλαμβάνει την ανάπτυξη και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) όπως επίσης και δημοσίων επιχειρήσεων που έχουν Μετοχικά Κεφάλαια που ανήκουν σε Ν.Π.Δ.Δ. ή στο Ελληνικό Δημόσιο. Η μεταβίβαση και η ανάθεση της ιδιοκτησίας γίνεται σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που ορίζεται από τα Μεσοπρόθεσμα Πλαίσια Δημοσιονομικής Στρατηγικής και τα όσα ορίζει η ιδιωτική οικονομία.

Ο ανταγωνισμός στην αγορά ενέργειας διευρύνεται καθώς ο καταναλωτής έχει δικαίωμα σε κάθε χρονική στιγμή να επιλέγει πάροχο για νέα σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος!

Βρες τον Φθηνότερο Πάροχο εδώ!

Στόχοι του ΤΑΙΠΕΔ

Σκοπός του ΤΑΙΠΕΔ είναι να λειτουργεί και να δρα με στόχο το δημόσιο συμφέρον και να εξυπηρετεί για το δημόσιο καλό, με προσαρμογή στις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς. Υπάρχει πάντα πλήρης διαφάνεια κατά την αξιοποίηση κάθε δημόσιας περιουσίας. Οι συνθήκες αυτές διασφαλίζονται με εγγυήσεις και πιστοποιήσεις. Από το ΤΑΙΠΕΔ υλοποιείται επίσης το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) ή Asset Development Plan, το οποίο εγκρίνεται ανά διάρκεια εξαμήνου από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ). Σημαντικό έργο του ΤΑΙΠΕΔ αποτελεί το πρόγραμμα Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας για τη διενέργεια των έργων που ανατίθενται προς εκτέλεση, καθώς και η  Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (Project Preparation Facility – PPF), που αποτελεί μια καινούργια επιχειρησιακή μονάδα. Με τη μονάδα αυτή που επιτυγχάνει την ωρίμαση περιουσιακών στοιχείων δημοσίου, το ΤΑΙΠΕΔ κατορθώνει την επίτευξη και υλοποίηση δημόσιων έργων υποδομών που έχουν στρατηγική σημασία και μπορούν να αποφέρουν υψηλή απόδοση, βοηθώντας έτσι και άλλους φορείς του δημοσίου.

Κατά την αποστολή και την επιδίωξη των στόχων του ΤΑΙΠΕΔ, αποτελεί σημαντική μέριμνα και η Βιώσιμη Ανάπτυξη σύμφωνα με την Πολιτική και τη Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης/ESG και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας καθώς και με όσα έχουν ορισθεί από τους 17 Παγκόσμιους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (SDGs). Με βάση αυτά, το ΤΑΙΠΕΔ έχει ως όραμα με πολιτική αειφορίας να προσελκύσει επενδύσεις που με υπευθυνότητα θα επωφελήσουν την Ελλάδα κοινωνικά και οικονομικά καθώς και το κλιματικό, περιβαλλοντικό και ενεργειακό σχέδιο που επιδιώκεται για τη χώρα, ενάντια στην κλιματική αλλαγή.

Το ΤΑΙΠΕΔ μέσα στους στόχους του έχει το να συνεισφέρει με το έργο του στην ελληνική πολιτεία προσελκύοντας επενδύσεις που προάγουν το συμφέρον της χώρας αυξάνοντας τον εθνικό πλούτο. Επιδιώκει και προωθεί την επικερδή και δυναμική ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας στην Ελλάδα, ενώ αξιοποιώντας τη δημόσια περιουσία δίνονται ευκαιρίες τόσο για επενδύσεις όσο και για την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, την εξέλιξη των πολιτών με την βελτίωση της αγοράς εργασίας, την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος κ.ά. Μέσα στους στόχους του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου είναι επίσης η θεμιτή ανταγωνιστικότητα για τη βελτίωση της ελληνικής οικονομίας και η εκπόνηση – υλοποίηση απαιτητικών έργων με αποτελεσματικότητα, τεχνογνωσία και με γνώμονα τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές. Οι επενδύσεις γίνονται με στρατηγική που ενισχύουν και αξιοποιούν την αξία των δημόσιων περιουσιών και αυτό εξασφαλίζεται μέσα από την απόλυτη διαφάνεια και τους διαγωνισμούς που πραγματοποιούνται με αξιόπιστες και υψηλές προδιαγραφές, ενώ υπάρχει πάντα αξιολόγηση προσωπικού. Η κοινωνική ευημερία και το δημόσιο συμφέρον είναι ανάμεσα στα οφέλη στα οποία αποσκοπεί η δράση του ΤΑΙΠΕΔ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τι ΤΑΙΠΕΔ διαθέτει αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις από την TÜV AUSTRIA HELLAS για τα εξής Συστήματα Διαχείρισης:

  • ISO 27001: 2013 Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών.
  • ISO 9001: 2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.
  • ISO 37001: 2016 Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας.
  • ΙSO 22301: 2019 Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας.

Επιπλέον, η εταιρεία του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου διαθέτει Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου που εξετάζει ανεξάρτητα τη διαφάνεια και την εύρυθμη λειτουργία της και υπάρχει εποπτεία από μια Επιτροπή Ελέγχου που αναφέρει όσα παρατηρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στο χαρτοφυλάκιο του ΤΑΙΠΕΔ μεταφέρονται περιουσιακά στοιχεία από τα Μεσοπρόθεσμα Προγράμματα. Οι βασικές κατηγορίες των έργων του ΤΑΙΠΕΔ που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι το εταιρικό χαρτοφυλάκιο, η αξιοποίηση της γης (ακίνητα όπως το έργο αστικής ανάπλασης στο Ελληνικό Αττικής, εργοταξιακοί χώροι, ιαματικές πηγές κ.ά.) και οι υποδομές όπως ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ. Επιπλέον, ολοκληρωμένα έργα του ΤΑΙΠΕΔ, έργα σε εξέλιξη και επικείμενα έργα είναι πολυάριθμα αεροδρόμια, λιμάνια, η Αττική Οδός, η Εγνατία Οδός, εισηγμένες εταιρείες όπως το λιμάνι του Πειραιά, μαρίνες, ακτές, κάμπινγκ, η Ελληνικά Πετρέλαια κλπ.). Με αυτά τα έργα, ο ΤΑΙΠΕΔ στοχεύει επιπροσθέτως να ενισχύονται οι ευκαιρίες απασχόλησης για τους πολίτες. Συνολικά, τα ολοκληρωμένα έργα αξιοποίησης του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου είναι 48 σε αριθμό και έχουν αποφέρει 20000 νέες θέσεις εργασίας με στοιχεία από το 2011 – 2020.

Search

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!