Αγροτικό ρεύμα

Μείωσε κι άλλο τα έξοδα της επιχείρησής σου
το Φθηνότερο Ρεύμα για τον Έλληνα αγρότη είναι ΕΔΩ!

Φθηνό ρεύμα για αγρότες
Διαδικασία απόκτησης φθηνού αγροτικού ρεύματος

Το αγροτικό ρεύμα αποτελεί μια από τις ειδικές κατηγορίες ρεύματος που θα βρούμε στις τιμολογιακές κατηγορίες των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας. Το αγροτικό ρεύμα χορηγείται σε αγρότες οι οποίοι το χρησιμοποιούν με τρόπο τέτοιον που να συντελεί στην παραγωγή των προϊόντων τους. Τα προϊόντα αυτά μπορεί να είναι φυτικής ή ζωικής παραγωγής σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ΚΥΑ 142196/10-11-87 περί «Μέτρων Αγροτικού Εξηλεκτρισμού».

Η χορήγηση του αγροτικού ρεύματος γίνεται από την Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής του αντίστοιχου νομού, η οποία είναι υπεύθυνη για την συγκέντρωση και τον έλεγχο όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών για την ηλεκτροδότηση της αγροτικής εκμετάλλευσης.

Ανακάλυψε κατόπιν σύγκρισης ποια εταιρεία παρέχει το φθηνότερο αγροτικό ρεύμα!

Θέλω το Φθηνότερο Αγροτικό Ρεύμα!

Αγροτικό ρεύμα – Διαδικασία

Η διαδικασία για να πάρει κάποιος φθηνό αγροτικό ρεύμα είναι πολύ απλή. Απευθύνεται στην οικία διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής ενότητας στην οποία βρίσκεται η αγροτική εκμετάλλευση. Εκεί αφού καταθέσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και γίνει ο έλεγχός τους, η ΔΕΔΔΗΕ θα σας χορηγήσει αγροτικό ρεύμα. Το μειωμένο ρεύμα για αγρότες χορηγείται μόνο σε όσους το χρησιμοποιούν για την παραγωγή των φυτικών ή ζωικών προϊόντων τους όπως πχ. λειτουργία γεώτρησης, πτηνοτροφείου, χοιροστασίου ή άλλα. Σε περίπτωση που υπάρξει διαφοροποίηση στην αρχική δραστηριότητα αγροτικής χρήσης τότε θα διακοπεί και η χορήγηση του Αγροτικού Τιμολογίου.

Αγροτικό ρεύμα – Δικαιολογητικά

Οι δικαιούχοι αγροτικού ρεύματος πρέπει να καταθέσουν μια σειρά από δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία της Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής του νομού τους. Η ομάδα του ΠΗΡ συγκέντρωσε για εσάς όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά παρακάτω:

1. Αρδευτικό αγροτικό ρεύμα

 • Aριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης εγγραφής ή του κωδικού εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ), ή αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης αδειοδότησης για τη σχετική άδεια χρήσης νερού, ή αριθμό πρωτοκόλλου ή/και τον κωδικό άδειας χρήσης σε ισχύ της υδροληψίας, ή βεβαίωση άρδευσης της εγκατάστασής από τον φορέα διαχείρισης του συλλογικού δικτύου.
 • Υπεύθυνη Δήλωσή, με την οποία ο καταναλωτής θα δεσμεύεται ότι θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, εντός των προθεσμιών που ορίζονται στη σχετική νομοθεσία, για την έκδοση της άδειας χρήσης νερού και του Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο Νο1). Η προθεσμία για την υποβολή του Δελτίου Νο1 δεν θα πρέπει να ξεπερνά την 31η Μαΐου 2016.

2. Οι αγροτικοί πελάτες που χρειάζονται το αγροτικό ρεύμα για λοιπές χρήσεις, θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Α. Στην περίπτωση φυσικού προσώπου:
  Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
  Οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο στο οποίο να αναγράφεται το ΑΦΜ.
  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία να δηλώνεται η δραστηριότητα της εκμετάλλευσης.
 • Β. Στην περίπτωση νομικού προσώπου:
  Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας.
  Οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο στο οποίο να αναγράφεται το ΑΦΜ της εταιρείας.
  Αντίγραφο του πιο πρόσφατου καταστατικού της εταιρείας, με τυχόν επελθούσες τροποποιήσεις, όπως προκύπτει από σχετική βεβαίωση του αρμόδιου, κατά τόπο, Πρωτοδικείου.

Επιπλέον, οι αγροτικοί πελάτες λοιπών χρήσεων, στην περίπτωση που προσκομίσουν δικαιολογητικά σε διαφορετικό όνομα από αυτό του μέχρι σήμερα συμβεβλημένου πελάτη, θα πρέπει επιπλέον να προσκομίσουν νέο Δελτίο Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο Νο1) και να συνάψουν νέα Σύμβαση Προμήθειας. Ομοίως, η προθεσμία για την υποβολή του Δελτίου Νο1 δεν θα πρέπει να ξεπερνά την 31η Μαΐου 2016.

Οι αγρότες που δηλώνουν ενδιαφέρον για το αγροτικό τιμολόγιο θα πρέπει να ενημερώνονται συχνά για τις παρατάσεις προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών στην ΔΕΗ ή άλλον αρμόδιο πάροχο ρεύματος. Επίσης θα πρέπει να ανατρέχουν και στην τρέχουσα τιμή κιλοβατώρας από τους επίσημους φορείς.

Αγροτικό ρεύμα – Πάροχοι

Εκτός από τη ΔΕΗ που παρέχει το αγροτικό ρεύμα πολύ λίγες εταιρείες ρεύματος (εναλλακτικοί πάροχοι) έχουν την δυνατότητα να το προσφέρουν.

Μάθε εντελώς ΔΩΡΕΑΝ
"Ποια εταιρεία συμφέρει για παροχή αγροτικού ρεύματος;"

Θέλω το Φθηνότερο Αγροτικό Ρεύμα!

Το αγροτικό ρεύμα αποτελεί μια ειδική κατηγορία η οποία αφορά όσους ασχολούνται με τις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και το ρεύμα τους είναι απαραίτητο για την παραγωγή των προϊόντων τους. Οι πελάτες αυτοί αφού πάρουν την βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνοτροφίας και απευθυνθούν στη ΔΕΔΔΗΕ για την τελική έγκριση δικαιούνται πλέον να αιτηθούν αγροτικό ρεύμα. Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας προσφέρουν στους αγρότες φτηνό αγροτικό ρεύμα με εκπτώσεις όπως ακριβώς ορίζεται από τη νομοθεσία. Έτσι λοιπόν όσοι αναζητούν αγροτικό ρεύμα σε οικονομικές τιμές δεν έχουν παρά να απευθυνθούν στους ειδικούς του ΠΗΡ ώστε να σας βοηθήσουμε να διαλέξετε τον πάροχο που καλύπτει τις ανάγκες σας οικονομικά.

Αγροτικό ρεύμα – Ρύθμιση

Οι περισσότεροι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας αντιλαμβάνονται τις ιδιαιτερότητες που έχει ο αγροτικός κλάδος και στηρίζουν έμπρακτα τους αγρότες και την προσπάθεια που κάνουν στον πρωτογενή τομέα προσφέροντας ρυθμίσεις στους λογαριασμούς ρεύματος. Το αγροτικό ρεύμα είναι απαραίτητο για τη σωστή και την εύρυθμη λειτουργία πολλών αγροτικών επιχειρήσεων και ιδιαίτερα για όσους διαθέτουν θερμοκήπια, γεώτρηση, πτηνοτροφείο, στάβλο, αγροτική αποθήκη, αντλία αλλά και άλλες αγροτικές εγκαταστάσεις όπου η ηλεκτροδότηση του αγροτεμαχίου είναι αναγκαία.

Σε όλους τους πελάτες με ληξιπρόθεσμες οφειλές δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης ΔΕΗ ή άλλης εταιρείας ρεύματος ώστε να αποπληρώσουν εύκολα το λογαριασμό ρεύματος που έχουν για το χωράφι τους. Σε περίπτωση που το αγροτεμάχιο βρίσκεται εκτός σχεδίου ή είναι μη άρτιο τότε θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον ΔΕΔΔΗΕ ή τον πάροχό σας και να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες.

Το αγροτικό ρεύμα παρέχει έκπτωση στο κόστος ηλεκτροδότησης της αγροτικής εκμετάλλευσης με μειωμένη τιμή κιλοβατώρας.

Search

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!