ΕΟΑΝ – Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης

Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και είναι διοικητικά και οικονομικά ανεξάρτητος. Ο Οργανισμός αρχικά δημιουργήθηκε ως Ελληνικός Οργανισμός Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και λόγω ενός άρθρου μετονομάστηκε σε Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ).

Στόχοι του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης

Ο ΕΟΑΝ έχει ως στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή πολιτικής με σκοπό τη σωστή διαχείριση των προϊόντων και των αποβλήτων. Βέβαια, για την διαχείριση των αποβλήτων και των προϊόντων υλοποιούνται ανάλογα προγράμματα τα οποία παραπέμπονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Οι δράσεις του Οργανισμού έχουν συγκεκριμένους στόχους. Αρχικά, ο ΕΟΑΝ επιδιώκει να βελτιώνει συνεχώς την αποδοτικότητα και την χρησιμότητά του και φροντίζει να παρακολουθεί τις πράξεις και τις αποφάσεις των φορέων που σχετίζονται με τον Οργανισμό. Επίσης, στοχεύει στην μείωση των αποβλήτων και στην αύξηση της ανακύκλωσης. Ο ΕΟΑΝ φροντίζει να παρακολουθεί την εξέλιξη των καταστάσεων και προσπαθεί να πάρει μέτρα που θα συμβάλλουν αποτελεσματικά στη διαχείριση των ζητημάτων. Τέλος, στόχος του είναι η απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης και η τήρηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας και του έργου του ίδιου του Οργανισμού.

Ο ανταγωνισμός στην αγορά ενέργειας διευρύνεται καθώς πλέον ο καταναλωτής μπορεί να επιλέγει σε κάθε χρονική στιγμή νέο πάροχο για προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος!

Βρες ποιος είναι σήμερα ο Φθηνότερος Πάροχος:

Καθήκοντα του ΕΟΑΝ

 • Ενημερώνει τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για προγράμματα που πρόκειται να εφαρμοστούν, ώστε να διαχειρίζονται καλύτερα τα απόβλητα και τα προϊόντα. Επίσης, για οποιοδήποτε ζήτημα ή προβληματισμό στρέφεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας με σκοπό την επίλυσή του.
 • Φροντίζει να κάνει συνεχώς ελέγχους και επιθεωρήσεις με σκοπό την σωστή λειτουργία του Οργανισμού. Ακόμη, ασχολείται και χρηματοδοτεί έρευνες που σχετίζονται με τους σκοπούς του.
 • Αξιολογεί προγράμματα και τα χρηματοδοτεί εφόσον το κρίνει χρήσιμο και απαραίτητο.
 • Παρακολουθεί την πορεία και την λειτουργία του Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) και ελέγχει, χορηγεί και ανανεώνει τις εγκρίσεις του φορέα αυτού.
 • Συνεργάζεται με αντίστοιχους οργανισμούς άλλων χωρών καθώς επιθυμεί να συλλέγει και να ανταλλάσσει πληροφορίες και να οργανώνει αντίστοιχα προγράμματα με τις χώρες εκείνες.
 • Μεριμνά για τη δημοσιότητα των προγραμμάτων του ΕΟΑΝ και για τη δημιουργία ή τήρηση των βάσεων των δεδομένων των προϊόντων που σχετίζονται με την ευθύνη του παραγωγού.
 • Εκτελεί όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για να επιλέξει συγκεκριμένους φορείς που θα υλοποιούν τις σχετικές δράσεις του Οργανισμού. Επίσης, αποφασίζει από κοινού με τους σχετικούς φορείς για τους όρους και τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης των δράσεων του Οργανισμού.
 • Ενημερώνει τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την εξέλιξη των ποσοτικών στόχων που αφορούν τα προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης. Σε περίπτωση που οι στόχοι αυτοί δεν υλοποιούνται, ο Οργανισμός αναζητά τρόπους με σκοπό την επίτευξη των στόχων αυτών.
 • Απευθύνεται στους παραγωγούς και στους φορείς των ΣΕΔ για οδηγίες και συμβουλές σχετικά με τις αποφάσεις και την εφαρμογή τους.
 • Πραγματοποιεί προγράμματα (εθνικά, ενωσιακά) τα οποία έχει αναθέσει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα συγκεκριμένα προγράμματα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων και στη διαχείριση των κονδυλίων της Ε.Ε.
 • Θεσμοθετεί διοικητικές κυρώσεις και διαβεβαιώνει για την επιβολή διοικητικών προστίμων σε όποιον παραβαίνει τους κανονισμούς και τους όρους συμφωνίας.
 • Εξασφαλίζει τη συνέτιση των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται με την ιεράρχηση των αποβλήτων και με τις σχετικές συμφωνίες που έχουν αποφασισθεί με τα Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), με τα προγράμματα των Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) που έχουν εγκριθεί και με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ).
 • Οργανώνει συνελεύσεις, ημερίδες και προγράμματα με σκοπό την ενημέρωση των μελών και την ομαλή λειτουργία του Οργανισμού.
 • Κατευθύνει τις δραστηριότητες της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ), των Περιφερειών, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και των Δήμων. Σκοπός είναι η μελέτη, η επεξεργασία και η εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων πρόληψης και η δημιουργία εναλλακτικών προγραμμάτων διαχείρισης.
 • Παρέχει χρήματα, επιδοτήσεις και χορηγίες σε οργανισμούς κοινής ωφέλειας, σε νομικά πρόσωπα του δικαίου (ιδιωτικού, δημοσίου), σε υπηρεσίες του δημοσίου και σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). Οι συγκεκριμένες ενέργειες του Οργανισμού έχουν ως σκοπό την εφαρμογή προγραμμάτων, δράσεων και αποφάσεων.
 • Φροντίζει να καταβάλλονται έγκαιρα τα απαραίτητα ποσά για την ταφή και δημιουργεί προγράμματα που σχετίζονται με την χρηματοδότηση και την προστασία της ταφής. Ακόμη, παίρνει μέτρα για την μείωση των πλαστικών προϊόντων και προωθεί προγράμματα και δραστηριότητες που στοχεύουν στην κινητοποίηση, την πρόληψη και την ενημέρωση.
 • Δημοσιεύει τον οικονομικό απολογισμό του περιβαλλοντικού τέλους (ανά έτος).
 • Επιλύει τυχόν διαφωνίες και διαφορές που προκύπτουν ανάμεσα στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στους φορείς Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης οι οποίες σχετίζονται με τους όρους συνεργασίας και συμφωνίας.
 • Ελέγχει την εφαρμογή εκείνων των διατάξεων που σχετίζονται με την κοστολόγηση, την αποδοτικότητα (οικονομική) και την συμβατότητα με περιβαλλοντικές δράσεις και αποφάσεις των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.
 • Ασχολείται με την εξειδίκευση σχεδιασμού των χρηματοδοτικών προγραμμάτων, των ενεργειών διαχείρισης, της αξιολόγησης και της εφαρμογής των προγραμμάτων.

Σκοποί του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης

Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης αγωνίζεται για να πετύχει την προώθηση μιας πιο αποτελεσματικής ανακύκλωσης. Προσπαθεί συνεχώς να δημιουργεί προγράμματα τα οποία έχουν ως στόχο την κινητοποίηση του πολίτη και την ενημέρωση σχετικά με την σωστή συμπεριφορά και τον σεβασμό ως προς το περιβάλλον. Ο ΕΟΑΝ για να πετύχει και υλοποιήσει τις παραπάνω δράσεις, συνεργάζεται με τους Δήμους, τις Περιφέρειες και με την Πολιτεία.

Ο Οργανισμός αναλαμβάνει τεράστια ευθύνη καθώς προσπαθεί να αλλάξει την οικονομία, κάνοντάς την κυκλική. Η κυκλική οικονομία προβλέπει πως αξία των υλικών αγαθών, των προϊόντων και των πόρων θα περιορίζεται στο σύστημα και η παραγωγή αποβλήτων θα ελαχιστοποιείται. Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι απαιτείται καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης, συνεργασία μεταξύ των σχετικών φορέων και υιοθέτηση αποτελεσματικών δράσεων και πρακτικών.

Η φιλοδοξία του ΕΟΑΝ είναι η ποιοτική επένδυση σε νέα μοντέλα διαχείρισης και σε συγκεκριμένους τρόπους αντίδρασης που θα έχουν στόχο την αποδοτική χρήση των φυσικών πόρων από την κοινωνία.

Τομείς οργάνωσης του ΕΟΑΝ

Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης αποτελείται από μια Γενική Διεύθυνση και από έξι άλλες Διευθύνσεις. Σχετικά με τις 6 αυτές Διευθύνσεις, υπάρχει η Διεύθυνση Επιθεωρήσεων και Ελέγχων, η Διεύθυνση Οικονομικών – Διοικητικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής και η Διεύθυνση Έρευνας Επικοινωνίας και Μητρώου. Επιπλέον, ο ΕΟΑΝ αποτελείται από τρεις ακόμη διευθύνσεις οι οποίες είναι η Διεύθυνση Α’ Προγράμματος Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού (Α’ ΠΔΕΠ), η Διεύθυνση Β’ Προγράμματος Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού (Β’ ΠΔΕΠ) και τέλος η Διεύθυνση Γ’ Προγράμματος Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού (Γ’ ΠΔΕΠ).

Ο κάθε τομέας οργάνωσης του Οργανισμού ΕΟΑΝ, χωρίζεται σε κάποια τμήματα. Συγκεκριμένα υπάρχουν τα εξής τμήματα:

 • Η Διεύθυνση Επιθεωρήσεων και Ελέγχων, χωρίζεται στο Α’ Τμήμα Επιθεωρήσεων και Ελέγχων και στο Β’ Τμήμα Επιθεωρήσεων και Ελέγχων.
 • Η Διεύθυνση Οικονομικών- Διοικητικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής, χωρίζεται στα Τμήματα: Εσόδων και Ταμειακής Διαχείρισης, Προϋπολογισμού, Προμηθειών και Λογιστηρίου, Διοικητικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 • Η Διεύθυνση Έρευνας Επικοινωνίας και Μητρώου, χωρίζεται στο τμήμα Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων και Στρατηγικού Σχεδιασμού και στο τμήμα Έρευνας και Μητρώου Παραγωγών.
 • Η Διεύθυνση Α’ ΠΔΕΠ αποτελείται από τα εξής τμήματα: Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών, Ελαφριών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων και Ηλεκτρικών Ποδηλάτων και Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού. Επίσης, συγκροτείται από τα τμήματα Οχημάτων Τέλος Κύκλου Ζωής, Λιπαντικών Ελαίων, Ελαστικά Οχημάτων, Γεωργικών Πλαστικών και Πλαστικών Προϊόντων μιας Χρήσης και Φαρμακευτικών Προϊόντων.
 • Η Διεύθυνση Β’ ΠΔΕΠ συγκροτείται από το τμήμα Κλωστοϋφαντουργικών Προϊόντων, Ειδών Επίπλωσης Παιχνιδιών, Στρωμάτων Ύπνου και Αθλητικού Εξοπλισμού. Ακόμη, αποτελείται από το τμήμα Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων.
 • Η Διεύθυνση Γ’ ΠΔΕΠ χωρίζεται στο τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Συστήματος και Συστήματος επιστροφής εγγύησης και στο τμήμα Παρακολούθησης του ΣΕΔ (Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης) για το Σύστημα Συσκευασιών και των ΣΣΕΔ (Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης) για το Σύστημα Επιστροφής Εγγύησης.
Search

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!