ΟΦΥΠΕΚΑ – Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) συγκροτεί τον συνολικό διάδοχο των 36 Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ) και του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ). Μάλιστα, η μετονομασία του ΕΚΠΑΑ σε ΟΦΥΠΕΚΑ προέκυψε λόγω των διατάξεων του τροποποιημένου νομοσχεδίου. Ο ΟΦΥΠΕΚΑ είναι ένας ανεξάρτητος οικονομικά φορέας που λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενώ η υπόσταση του οργανισμού τον καθιστά Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που ελέγχεται από το ΥΠΕΝ.

Το Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα φροντίζει για την προστασία των συμφερόντων σου!

Βρες ποιος είναι σήμερα ο Φθηνότερος Πάροχος:

Σκοποί και υποχρεώσεις των ΜΔΠΠ του ΟΦΥΠΕΚΑ

Οι ΜΔΠΠ δηλαδή οι Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του οργανισμού ΟΦΥΠΕΚΑ επιτελούν διάφορους σκοπούς και στόχους που έχουν να κάνουν με την οργάνωση και τη λειτουργία του φορέα όπως:

 • Η οργάνωση ετήσιας έκθεσης για τις προστατευόμενες περιοχές του χωρικού καθήκοντος.
 • Η κινητοποίηση και η ενημέρωση των φορέων παραγωγής και του πληθυσμού για ζητήματα που σχετίζονται με τη δράση και τους σκοπούς του ΟΦΥΠΕΚΑ. Οι ΜΔΠΠ έχουν τη δυνατότητα δημιουργίας και λειτουργίας κέντρων πληροφόρησης που θα ασχολούνται με την έκδοση δραστηριότητας είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή.
 • Η συστηματική παρατήρηση της κατάστασης των ειδών και των τύπων οικοτόπων εθνικού, διεθνούς και ενωσιακού περιεχομένου των υποχρεώσεων που αφορούν τις προστατευόμενες περιοχές. Ακόμη, σκοπός είναι η παρακολούθηση, η εφαρμογή, η συμμετοχή και κινητοποίηση για σχέδια που αφορούν τις προστατευόμενες περιοχές της χώρας.
 • Η συμμετοχή σε Μνημόνια Συνεργασίας και σε Προγραμματικές Συμβάσεις με άλλους φορείς και υπηρεσίες του δημόσιου τομέα. Επίσης, ο ΟΦΥΠΕΚΑ στοχεύει και επιδιώκει την συμμετοχή σε ελέγχους που σχετίζονται με την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, σε ρυθμίσεις και σε συγκεκριμένους όρους που αφορούν την κάθε περιοχή.
 • Η σύσταση με σκοπό την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων και των εσόδων που προέρχονται από οικοτουριστικές και διάφορες ακόμα δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες αυτές συμβάλλουν στην διάκριση τοπικών προϊόντων (πρωτογενούς τομέα) και στην πραγματοποίηση δράσεων και έργων που προωθούν την τοπική και περιφερειακή εξέλιξη.
 • Η συνάθροιση έγκυρων στατιστικών δεδομένων και πληροφοριών επιστημονικού περιεχομένου που απορρέουν από ερευνητικά και αρκετά ακόμη προγράμματα. Ο σκοπός είναι τα δεδομένα που σχετίζονται με τα αντικείμενα που προστατεύει η χωρική ευθύνη, να είναι οργανωμένα σε κατάλληλες βάσεις και ειδικές θεματικές.
 • Η συνάντηση με παραγωγικούς φορείς, με την τοπική κοινωνία και με άλλους σχετικούς φορείς που βρίσκονται στις προστατευόμενες περιοχές. Η συνάντηση αποσκοπεί στην σωστή διαχείριση, στην προστασία, στην ενσωμάτωση του περιβαλλοντικού χαρακτήρα στα ήδη υπάρχον προγράμματα και πρότυπα και στην ανάδειξη της χρησιμότητας των προστατευόμενων περιοχών.
 • Η συμμετοχή στον αντιπυρικό σχεδιασμό της κάθε περιοχής σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
 • Η διεξαγωγή ερευνών και η συμμετοχή σε έργα που θεωρούνται απαραίτητα για την προστασία, την αποκατάσταση και τη διάκριση των προστατευόμενων περιοχών.
 • Η παροχή Τοπικών Σχεδίων Δράσεως Προτεραιοτήτων. Στα ΤΣΔΠ προσδιορίζονται οι ανάγκες και οι προτεραιότητες που αφορούν τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση των προστατευόμενων αντικειμένων και τη διατήρηση των οικοτόπων σε καλή κατάσταση.
 • Η εφαρμογή σχεδίων που θα προστατεύουν τις περιοχές και η συμπληρωματική βοήθεια των αρμόδιων φορέων μέσω Μνημονίων Συνεργασίας.
 • Η οργάνωση, η υποστήριξη, η εφαρμογή και η προώθηση των οικοτουριστικών ενεργειών.
 • Η αποδοχή για ξενάγηση στις προστατευόμενες περιοχές που έχει ευθύνη ο Οργανισμός.
 • Η διοργάνωση και η παρουσία σε προγράμματα επιμόρφωσης, σε ημερίδες, σε συνελεύσεις και σε ενημερωτικές εκδηλώσεις που στοχεύουν στη διάκριση και την προώθηση των στόχων των Προστατευόμενων Περιοχών.

Σχετικά με τη διευθέτηση των Προστατευόμενων Περιοχών

 • Ο ΟΦΥΠΕΚΑ, κάνει επιστημονικές έρευνες, μελέτες και οργανώνει τις σχετικές προσπάθειες με σκοπό την εφαρμογή της πολιτικής.
 • Παρακολουθείται η εφαρμογή του Πλαισίου Δράσεως Προτεραιότητας και συναρμόζει μνημόνια, συμβάσεις, συμφωνίες συνεργασίας.
 • Εξασφαλίζεται η εφαρμογή κατάλληλων πρακτικών και η διατύπωση προτάσεων που αξιολογούν την αποκτημένη τεχνογνωσία.
 • Υπάρχει συνεργασία με τους ανάλογους φορείς με σκοπό την ενημέρωση και την κινητοποίηση των Προστατευόμενων Περιοχών.
 • Εφαρμόζονται νομοθετικά σχέδια που αφορούν τη διαχείριση των Προστατευόμενων Περιοχών.
 • Υπάρχει ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις και με τις επιπτώσεις της κάθε δραστηριότητας.
 • Γίνονται Μνημόνια Συνεργασίας. Ο ΟΦΥΠΕΚΑ συνεργάζεται με περιοχές που έχουν αναγνωριστεί από την UNESCO ως Ελληνικά Παγκόσμια Γεωπάρκα και ως Ελληνικά Αποθέματα Βιόσφαιρας.
 • Παρέχεται ενημέρωση για τη συνύπαρξη παραγωγικών δραστηριοτήτων και υλοποιούνται προγράμματα και έργα που έχουν ευρωπαϊκό, διεθνή και εθνικό χαρακτήρα.

Αειφόρος Ανάπτυξη και Κλιματική Αλλαγή

Με σκοπό την προώθηση την Αειφόρου Ανάπτυξης και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ο ΟΦΥΠΕΚΑ κάνει ορισμένες ενέργειες οι οποίες αναφέρονται παρακάτω.

 • Υποστηρίζει το ΥΠΕΝ και άλλους αντίστοιχους φορείς με σκοπό τη διεθνή συνεργασία.
 • Εκτέλεση ευρωπαϊκών προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
 • Διοργανώνει έκθεση μια φορά τον χρόνο στην οποία αναφέρονται οι στόχοι, οι εκτιμήσεις και τα αποτελέσματα της πολιτικής που εφαρμόζεται.
 • Προτείνει μέτρα προληπτικής πολιτικής που αφορούν την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον.
 • Ασχολείται με ενέργειες ενημέρωση και έχει εκδοτική δραστηριότητα (έντυπη, ηλεκτρονική).
 • Επικυρώνει Μνημόνιο Συνεργασίας με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας που προβλέπει τον έλεγχο της εφαρμογής της πολιτικής του συγκεκριμένου υπουργείου.
 • Παρέχονται ποικίλες υπηρεσίες που προωθούν τους ιδρυτικούς σκοπούς της Οργάνωσης.
 • Με σκοπό την επεξεργασία των σχεδίων και την λήψη αποφάσεων, παρέχεται η κατάλληλη στήριξη στο ΥΠΕΝ.
 • Συλλέγονται τραπεζικά δεδομένα και πληροφορίες δικτύων, ώστε να παρέχεται η κατάλληλη τεχνολογική και λειτουργική υποστήριξη.

Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΜΔΠΠ)

 1. Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Νέστου – Ροδόπης και Βιστωνίδας
 2. Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου
 3. Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Ηπείρου
 4. Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σποράδων
 5. Μονάδα Διαχείρισης Κορινθιακού Κόλπου
 6. Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Νότιας Πελοποννήσου
 7. Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Μεσολογγίου και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Στερεάς Ελλάδας
 8. Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Χελμού- Βουραϊκού και των Προστατευόμενων Περιοχών της Βόρειας Πελοποννήσου
 9. Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Ανατολικής Κρήτης
 10. Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Ευβοίας και Σκύρου
 11. Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου
 12. Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Οίτης, Παρνασσού και των Προστατευόμενων Περιοχών της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας
 13. Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρικής Μακεδονίας
 14. Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Αμβρακικού Κόλπου και Κοιλάδας Αχελώου
 15. Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Κρήτης και Πάρκου Σαμαριάς
 16. Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Νότιο- Ανατολικού Αιγαίου
 17. Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Σχοινιά, Πάρνηθα και Προστατευόμενων Περιοχών του Σαρωνικού Κόλπου
 18. Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θεσσαλίας
 19. Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Μακεδονίας και Πάρκου Πρεσπών
 20. Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Πελοποννήσου και Πάρκου Στροφυλιάς
 21. Μονάδα Διαχείρισης Βόρειο- Ανατολικού Αιγαίου
 22. Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δαδιάς και Δέλτα Έβρου Θράκης
 23. Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Αίνου, Ζακύνθου και Προστατευόμενων Περιοχών Ιόνιων Νησιών
 24. Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρικού Αιγαίου

Οι παραπάνω 24 Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών λειτουργούν στον ΟΦΥΠΕΚΑ και σε συνεργασία με Δήμους, Διοικήσεις και Περιφέρειες, αποτελούν το Σύστημα Διακυβέρνησης Προστατευόμενων Περιοχών (ΣΔΠΠ) σε επίπεδο περιφερειακό.

Search

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!