ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών

Η ίδρυση του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας – ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών έγινε τον Φεβρουάριο του 2017 στο πλαίσιο του διαχωρισμού της ΔΕΗ και του ΑΔΜΗΕ, σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ 2009/72/ΕΚ, όπου προτείνεται ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων της μεταφοράς ρεύματος από την προμήθεια και την παραγωγή για την βελτίωση του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικού ρεύματος. Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών είναι εταιρεία που έχει εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών και σκοπός της είναι η προώθηση του έργου της Συγγενούς ΑΔΜΗΕ ΑΕ μέσα από τον διορισμό των βασικών διοικητικών της στελεχών σε συνεργασία με τον Στρατηγικό επενδυτή.

Κάθε χρόνο όλο και περισσότερες εταιρείες ρεύματος προσεγγίζουν τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για παραγωγή ρεύματος!

Βρες Αξιόπιστο Πάροχο Ρεύματος βάσει πλατφόρμας σύγκρισης

Βασική προτεραιότητα της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών είναι η εμπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού ώστε να στηρίξει τις μετοχές της στο Χρηματιστήριο. Για την κατάκτηση των στόχων αυτών η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στηρίζει κάθε ενέργεια και δραστηριότητα της Συγγενούς Εταιρείας ΑΔΜΗΕ της οποίας διαθέτει το 51% του μετοχικού κεφαλαίου και αναλαμβάνει τις παρακάτω δεσμεύσεις και καθήκοντα:

 • Να παρέχει πρόσβαση στο Σύστημα σε όσους κατέχουν άδεια παραγωγής, εμπορίας ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και σε όσους έχουν εξαιρεθεί νόμιμα από την υποχρέωση κατοχής τέτοιου είδους άδειας και στους Επιλέγοντες Πελάτες.
 • Να διασφαλίζει την μακροχρόνια ικανότητα του Συστήματος να ανταποκρίνεται στις ανάγκες για τη μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος με οικονομικά βιώσιμες συνθήκες και έχοντας υπόψιν την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Να μεριμνά για την αξιόπιστη, ασφαλή και αποδοτική λειτουργία του Συστήματος διασφαλίζοντας τη διαθεσιμότητα των αναγκαίων επικουρικών υπηρεσιών.
 • Να δίνει τη δυνατότητα στη σύνδεση του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας με τον ΕΣΜΗΕ.
 • Να διαχειρίζεται τις ροές της ηλεκτρικής ενέργειας στο Σύστημα λαμβάνοντας υπόψιν τις ανταλλαγές με άλλα διασυνδεδεμένα συστήματα μεταφοράς.
 • Να καταρτίζει το πρόγραμμα κατανομής των μονάδων παραγωγής που συνδέονται με το Σύστημα.
 • Να μεριμνά για την ασφαλή, αποδοτική και αξιόπιστη λειτουργία του Συστήματος και να διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των αναγκαίων επικουρικών υπηρεσιών.
 • Να παρέχει στους Χρήστες του Συστήματος κάθε απαραίτητη πληροφορία ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική πρόσβασή τους στο Σύστημα.
 • Να εισπράττει τα τέλη πρόσβασης στο Σύστημα και να διευθετεί τις χρεοπιστώσεις που του αναλογούν στο πλαίσιο του μηχανισμού αντιστάθμισης μεταξύ διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς.
 • Να δίνει τη χορήγηση και τη διαχείριση της πρόσβασης στο Σύστημα και να αιτιολογεί με επεξήγηση την περίπτωση άρνησης πρόσβασης.
 • Να προσφέρει κάθε φύσεως υπηρεσίες οι οποίες εφαρμόζουν κριτήρια διαφάνειας και αντικειμενικότητας ώστε να μην υπάρχουν διακρίσεις μεταξύ των Χρηστών και των κατηγοριών Χρηστών του Συστήματος και ειδικά κάθε διάκριση υπέρ των συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων.
 • Να υπολογίζει την Οριακή Τιμή Απόκλισης.
 • Να εκπονεί σε ετήσια βάση δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ.
 • Να συμμετέχει σε οργανώσεις, εταιρείες και ενώσεις που στοχεύουν στην επεξεργασία και διαμόρφωση κανόνων για τη δημιουργία μιας εσωτερικής αγοράς ρεύματος.
 • Να δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του καταλόγου όλα τα εγκεκριμένα από τη ΡΑΕ τιμολόγια με τα οποία χρεώνονται οι Χρήστες του Συστήματος.
 • Να τηρούνται οι απαραίτητοι λογιστικοί λογαριασμοί για την είσπραξη των εσόδων από τη διαχείριση συμφόρησης των διασυνδέσεων ή άλλων χρεώσεων που προκύπτουν από τη λειτουργία και τη διαχείριση του ΕΣΜΗΕ.
 • Να συνεργάζεται με τον ΛΑΓΗΕ όπως προβλέπουν οι διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών και του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος.
Search

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!